Jaarrekening 2018

Inleiding

In 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen geweest en zijn er een nieuwe raad en een nieuw college aangetreden. Daarnaast is het beleidsakkoord 2018-2022 ‘Samen werken aan ons Best' verschenen waar andere accenten worden gelegd in prioriteiten en doelstellingen. Belangrijke onderwerpen die het afgelopen jaar aan de orde waren (en blijven) zijn Samen op ons Best, de afvalinzameling, de regionale woningbouw- en bedrijfsterreinendiscussie, de Omgevingswet, veiligheid, het opstellen van de woonvisie en de(sub) regionale samenwerking  Daarnaast verschijnt het onderwerp duurzaamheid steeds vaker op de agenda.
Afgelopen jaar is ook veel aandacht besteed aan de inrichting van het sociaal domein en de afstemming tussen beleid, uitvoering en financiën. Dit moet leiden tot een meer efficiency in het sociaal domein wat ten goede komt aan onze inwoners.
De ontwikkeling van Aarlesche Erven is een kans maar vraagt ook om een nauwgezet volgen van dit project, zeker gelet op de financiële onzekerheden die zich voordoen.

Financieel resultaat
In december 2018 is een verwacht rekeningresultaat 2018 afgegeven van € 2,7 miljoen. Hiervan heeft € 1,6 miljoen betrekking op budgetten die niet zijn besteed in 2018. Deze zijn al direct geoormerkt voor besteding in 2019.

Het werkelijke rekeningresultaat 2018 bedraagt echter € 0,2 miljoen. De grootste mutaties wordt veroorzaakt door de extra lasten door de gewijzigde afvalinzameling.
Belangrijk om te melden is dat de uitgaven binnen het sociaal domein binnen de bestaande budgetten zijn gebleven. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar het onderdeel 'jaarrekening - overzicht van baten en lasten en toelichting'.

College van burgemeester en wethouders

Baten Gerealiseerd

€ -82.178.394

Afwijking € -6.185.257

Lasten Gerealiseerd

€ 82.178.394

Afwijking € 6.185.257

schaal x € 1.000
Gerealiseerd € -1.607.261
Afwijking € -38.775
Gerealiseerd € 4.035.406
Afwijking € 159.713
Gerealiseerd € -138.837
Afwijking € 43.578
Gerealiseerd € 2.225.812
Afwijking € -195.457
Gerealiseerd € -493.017
Afwijking € 1.225.830
Gerealiseerd € 3.933.677
Afwijking € -1.291.191
Gerealiseerd € -483.414
Afwijking € -943
Gerealiseerd € 875.343
Afwijking € 70.432
Gerealiseerd € -988.274
Afwijking € 1.267.470
Gerealiseerd € 1.322.974
Afwijking € -1.331.359
Gerealiseerd € -1.543.475
Afwijking € 470.261
Gerealiseerd € 4.133.777
Afwijking € -396.141
Gerealiseerd € -7.181.937
Afwijking € 91.197
Gerealiseerd € 30.405.657
Afwijking € -258.678
Gerealiseerd € -6.315.046
Afwijking € -157.426
Gerealiseerd € 6.620.480
Afwijking € 33.280
Gerealiseerd € -5.559.327
Afwijking € -3.993.493
Gerealiseerd € 7.179.166
Afwijking € 4.680.955
Gerealiseerd € -56.821.630
Afwijking € -5.410.633
Gerealiseerd € 12.407.684
Afwijking € 4.582.362
Gerealiseerd € -1.046.176
Afwijking € 317.677
Gerealiseerd € 9.038.417
Afwijking € 131.340