Jaarrekening 2018

Algemeen bestuur

Beleid bestuur

Wat wilden we bereiken ?

Effect indicator

Streven

Resultaat over 2018

Bron

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2018 ?

Een transparant functionerende en zichtbare raad die inwoners betrekt bij besluitvormingsprocessen
(Bron: Beleidsakkoord 2018-2022 'Samen verder werken aan ons Best'

Oordeel inwoners over relatie met de gemeente

> landelijk gemiddelde in 2018

2018: 6,4 (landelijk 6,1)
2017: -
2016 : 6,1 (landelijk: 6,0)
2015 : -

'Waar staat je gemeente'

De gemeenteraadsverkiezingen en het inwerken van de nieuwe raad stonden centraal. De richting voor de raadsperiode 2018-2022 is vastgelegd in een raadsbreed beleidsakkoord. Om actief te blijven op het gebied van bestuurlijke vernieuwing en doorontwikkeling van de lokale democratie is een raad-werkgroep Bestuurlijke vernieuwing ingesteld. De raad-werkgroep heeft tot taak acties en activiteiten te initiëren en uit te werken in een activiteitenplanning. De acties en pilots die in de vorige raadsperiode in gang zijn gezet, brachten we hierin onder .

De begroting is (meerjarig) structureel sluitend

(Beleidsakkoord 'Verbinden met daadkracht')

Begrotingssaldo

> 0 in 2018

Programma-begroting 2018

De primitieve programmabegroting 2018 is (meerjarig) structureel sluitend vastgesteld door de raad. Via de reguliere P&C-cyclus is de financiële voortgang bewaakt. Bijsturing vond plaats door vijftien begrotings-wijzigingen.

Inwoners en bedrijven zijn betrokken bij het overheidsbeleid en de uitvoering; inwonersinitiatieven ondersteunen wij, waarbij we de eigen kracht versterken

(notitie 'Samen op ons Best')

Oordeel
samenwerking met inwoners

> landelijk gemiddelde in 2018

2018: 6,15 (landelijk 5,99)
2017: -
2016:  6,1 (landelijk: 6,1)
2015: -

'Waar staat je gemeente'

Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma van de notitie inwoners- en overheidsparticipatie. Zie www.gemeentebest.nl/bewonersparticipatie voor het volledige overzicht.
Onderstaand de voortgang van de belangrijkste acties:

 • (Digitale) participatiemogelijkheden (inwonerspanel) en een (digitaal) inwonersplatform voor ontmoeten, vinden en verbinden (PleinBest) zijn ingericht. Het beheer van PleinBest ligt bij de buurtverbinders (voornamelijk inwoners). Over het inwonerspanel heeft de gemeente de regie. Wel kunnen gemeenteraad en bewonersoverleggen onderwerpen aandragen voor bevraging van het panel.
 • De werkgroep Toekomst bewonersoverleggen deed onderzoek onder inwoners en besturen van bewonersoverleggen. Dit heeft een plan opgeleverd met concrete vervolgstappen om te komen tot een veranderde rol van de bewonersoverleggen: een netwerk van verbindingsknooppunten met (oog voor) partners in de wijk.
 • Op de gemeentelijke website stelden we informatie beschikbaar die startende inwonersinitiatieven op weg kan helpen en kan inspireren.
 • In 2018 zijn met Best Duurzaam gesprekken gevoerd over een voor beiden passende invulling van gelijkwaardig partnerschap. Een definitieve vorm stelden we nog niet vast.
 • Voor de werksessies met ambtenaren en inwoners/ondernemers zijn gezamenlijk met inwoners, ondernemers en ambtenaren geschikte thema's geïnventariseerd. Samen is een casus uitgewerkt en voorbereid, met een externe gespreksbegeleider. Na  versturen van de uitnodiging bleek vanuit de buurt geen animo om deel te nemen. De sessie heeft dus niet plaatsgevonden.
 • De APV is samen met diverse partners herzien, met werkbaarheid en eenvoud in gedachten. We troffen voorbereidingen om in 2019 de hieruit voortvloeiende regels en procedures samen met inwoners en andere partners aan te passen.
 • Er heeft een eerste sessie plaatsgevonden met een brede groep betrokkenen met als doel: gezamenlijk bepalen welke eisen te stellen aan een omgevingsdialoog en hoe deze resultaten mee te wegen in de besluitvorming over ruimtelijke initiatieven.

Klantvriendelijke en efficiënte dienstverlening

Oordeel gemeentelijke dienstverlening

> landelijk gemiddelde in 2018

2018: 7,0 (landelijk 6,8)
2017:-
2016: 6,9 (landelijk 6,7)

'Waar staat je gemeente

Via diverse kanalen waren we inwoners rechtstreeks en/of (via inkoop) in samenwerking met honderden partners zo goed mogelijk van dienst.

Digitale dienstverlening stimuleren naast andere dienstverleningskanalen als e-mail, balie en telefonie
(Bron: Dienstverleningsvisie)

Aantal nieuwe digitale producten/
kwaliteit van digitale dienstverlening.
Indicator is gewijzigd in cijfer digitale dienstverlening

> landelijk gemiddelde in 2018

2018 7,2 (6,9)
2016 7,1 (6,6)

'Waar staat je gemeente'

Jaarplan 2018 van de Visie digitale dienstverlening is uitgevoerd. Onder andere:

 • Opleveren nieuwe app-meldingen openbare ruimte app (Fixie)
 • Digi-panel (om digitaal inwoners te raadplegen) is gelanceerd en gekoppeld aan andere digitale kanalen.
 • Social media breidden we uit met WhatsApp als volwaardig dienstverleningskanaal.
 • We installeerden een tool om de aangeboden informatie op de website dagelijks te optimaliseren.
 • Daarnaast installeerden we een Customer Effort Score (CES) om de klantervaring op e-formulieren, website (en telefonie) realtime te monitoren. Verbeteringen voeren we continue door. We ontvingen circa 6.500 reacties.
 • We startten met uitvoering van de Europese wetgeving over toegankelijkheid en digitale inclusie.

Dereguleren: zo min mogelijk regels maar met behoud van duurzaamheid, veiligheid en rechtmatigheid

(Beleidsakkoord: 'Verbinden met daadkracht')

Geen

 • In 2018 is de APV herzien en door de raad vastgesteld.
 • Bij elke nieuwe regelgeving wordt de afweging gemaakt over nut en noodzaak en gekeken of zaken makkelijker en efficiënter kunnen worden geregeld.
 • De basis op orde is één van de voorwaarden om de deregulering goed vorm te geven. Daar wordt inhoud aan gegeven.

De inwoners en ondernemers van Best hebben voordeel van regionale samenwerking

(Visienota 'Regionale samenwerking op z'n Best' )

Geen

Aanname: de genoemde activiteit is een volgende stap naar het behalen van voordeel uit de samen-werking.

 • In januari 2018 is de samenwerkingsagenda SGE 2018-2025 door de negen raden vastgesteld. We zijn gestart met de uitvoering van de afspraken binnen de inhoudelijke thema's economie, wonen, voorzieningen en evenementen en ruimte (zie ook programma Economische zaken en programma Ruimte en bouwen).
 • We hebben in samenspraak met raadsleden, griffiers en ambtenaren uit de andere gemeenten invulling gegeven aan de hierbij aangenomen motie 'democratische legitimiteit en effectiviteit' wat heeft geresulteerd in de 'oproep aan raadsleden'.
 • Vanuit de eigen bestuurlijke toekomstvisie hebben raad en college van Best een (kritisch) geluid geformuleerd op het samenwerkingsakkoord MRE.
 • Op basis van de strategische Brainportagenda werkten wij in 2018, via o.a. Brainport development aan het uitwerken van de Regiodeal voor korte en middellange termijn en voor de lange termijn aan langjarig commitment van 'Den Haag' aan de regio Eindhoven.
 • We namen daarnaast ook in 2018 deel aan de Gemeenschappelijke Regelingen GGD, WSD, Odzob, VRBZO en aan andere samenwerkingen zoals rondom  Het Groene Woud, Jeugdzorg en Omgevingswet .