Jaarrekening 2018

Economische zaken

Beleid Economische zaken

Wat wilden we bereiken ?

Effect indicator

Streven

Resultaat over 2018

Bron

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2018 ?

Vestiging van meer, en meer gevarieerde, commerciële voorzieningen in centrum en omgeving (meer bedrijvigheid)

Aantal in gebruik zijnde niet-woningen in het stimuleringsgebied

>166
(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2018)

2018: 147
2017: 166
2016: 164
2015: 149
2014: 147

WOZ

 • Wij zijn in gesprek met partijen als  centrummanagement, vastgoedeigenaren, horeca en winkeliers over het ambitieniveau van de samenwerking in de winkelgebieden en de structuur die daarbij hoort. Ditzelfde geldt voor de ondernemers Wilhelminaplein en omgeving en Heivelden.
 • De terugloop in de effectindicator wordt deels veroorzaakt door de hogere leegstand in het stimuleringsgebied.
 • Voor het nog niet ingevulde bestemmingsvlak aan het Dorpsplein (huidige parkeerterrein nabij Zeeman) zijn voorbereidingen verricht voor een nader te bepalen ontwikkeling met commercieel vastgoed en appartementen (zie ook programma Ruimte).
 • Er loopt een verkenning naar de mogelijkheden voor de stationsomgeving en de verbinding daarvan met het kernwinkelgebied.

Het welvaartsniveau in Best neemt toe en is voor de lange termijn 'geborgd'
Bron: Beleidsakkoord 'Verbinden met daadkracht'

Meerjarige ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen op stedelijk regionaal niveau
(negen gemeenten) ten opzicht van landelijke ontwikkeling

'borging' betreft een aanname:
inzet op kennis en innovatie  levert concurrentie-voordeel voor de regionale economie en draagt zo bij aan de 'borging' van de Bestse welvaart

meerjarige regionale ontwikkeling werkgelegenheid (%) structureel beter dan de landelijke ontwikkeling (%). Nieuwe gegevens jaarlijks beschikbaar in het tweede kwartaal.

2010-2018:

regio: + 5,9 %

NL: + 3,9 %

dus in  2010-2018 presteert de regio
twee procentpunt beter dan NL

LISA

 • We onderhielden contacten met ondernemers en -organisaties op de bedrijventerreinen. We hebben met onze partners afgesproken in 2019 te werken aan een nieuwe bedrijventerreinenvisie.
 • Best neemt deel aan het regionaal team 1-loket. Het doel is om zoveel mogelijk bedrijven te behouden voor en te laten vestigen in het stedelijk gebied.
 • In samenspraak met relevante partners zochten we naar projecten in Best die we kunnen aandragen voor het Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties. Dat heeft geen geschikte kandidaten opgeleverd. Regionaal is er slechts één aanvraag in behandeling genomen. Naar aanleiding hiervan is er in de tweede tranche extra ondersteuning mogelijk voor bedrijven bij het opstellen van een aanvraag.
 • We hebben onze rol vervuld binnen de Brainportsamenwerking met als accenten:
  • internationaliseringsagenda Campusgemeenten
  • Brainport Schools
  • faciliteren toekomst Healthcare
  • goede verbindingen tussen Best en regio

Verplichte indicator:
Aantal bedrijfsvestigingen per 1000 inwoners (15-64 jr.)

Best 2018: 119,3
NL 2018: 125,0

LISA

Verplichte indicator:
Index functiemenging: verhouding tussen banen en woningen

Best 2018: 56,2%
NL 2018: 52,8%

LISA

Verplichte indicator:
Netto arbeids-participatie: % van de werkzame beroeps-bevolking ten opzichte van de beroeps-bevolking

Best 2018: 71,0%
NL 2017: 67,8%

CBS

Verplichte indicator:
Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar

Best 2018: 707,3
NL 2018: 663,0

LISA