Jaarrekening 2018

Onderwijs

Beleid Onderwijs

Wat wilden we bereiken ?

Effect indicator

Streven

Resultaat over 2018

Bron

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2018 ?

Jongeren zijn minimaal in het bezit van een startkwalificatie
voor een goede startpositie op de arbeidsmarkt

(Europese 'Lissabon doelstelling')

% van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) in een kalenderjaar dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

<1,5 % in schooljaar 2017/2018

2018 : 1,4%
2017 : 1,3%
2016 : 1,6%
2015 : 1,8%

DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs)

 • Er zijn huisbezoeken afgelegd  bij jongeren die thuis zitten en deze jongeren zijn:
  • direct terugbegeleid naar school;
  • direct begeleid naar werk;
  • via leerplichtplus begeleid naar school.
 • Jongeren in een kwetsbare positie maakten we tot doelgroep van het beleid voortijdig schoolverlaten. Hiertoe behoren jongeren die Voortgezet Speciaal Onderwijs bezoeken en de Praktijkschool. De ketensamenwerking rondom deze jongeren  versterkten we door de implementatie van een regionaal monitorsysteem. Hierdoor worden de jongeren actief benaderd in plaats van dat ze het risico lopen van de radar te verdwijnen.
 • In het schooljaar 2017 - 2018 is aan zes leerlingen een ontheffing van de leerplicht (art. 5 onder a Leerplichtwet) verleend. Drie daarvan kunnen vanwege lichamelijke en/of geestelijke beperkingen permanent niet naar school en drie kunnen vanwege individuele omstandigheden tijdelijk niet naar school.
 • De verbetermogelijkheden van de zorgstructuur in het VO zijn verder onderzocht. We voerden oriënterende gesprekken over de mogelijkheden om de vindplaats (school) van problemen beter te stroomlijnen met de intake/behandelplaats (Ondersteuningsteam Best). Daar zijn in 2018 nog geen concrete afspraken uit voortgekomen.

aantal thuiszitters
in een kalenderjaar

Verplichte indicator:
Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen

Relatief verzuim per 1.000 leerlingen

< 2 primair onderwijs (PO) en < 10 voortgezet onderwijs (VO) in 2017/2018

2018 : PO 0, VO 0
2017 : PO 0, VO 0
2016 : PO 0, VO 2
2015 : PO 0, VO 4

2018 : 0
2017 : 0,42
2016 : 0,83

2018 : 0,97  
2017 : 10,7
2016 : 5,42

Registratie leerplicht

DUO

DUO

Alle doelgroepkinderen krijgen een goede aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en primair onderwijs

(LEA 2014-2019)

% doelgroepkinderen in een VVE-programma

90% van de doelgroepkinderen neemt in 2018 deel aan een programma voor- en vroegschoolse educatie

Gegevens beschikbaar in jaarrekening 2019

2018 : -
2017 : 100%
2016 : 93,7%
2015 : 91%

Jaarlijkse evaluatie VVE (Voor - en Vroegschoolse Educatie)

 • Er is een VVE-programma van vijf uur per week voor niet doelgroepkinderen en van tien uur per week voor doelgroepkinderen aangeboden en gesubsidieerd.
 • Er is taalonderwijs voor pedagogisch medewerkers van kinderopvangcentra die VVE aanbieden gesubsidieerd.
 • We hielden toezicht en handhaafden zo nodig op de kwaliteit van de uitvoering van VVE-programma's door kinderopvangcentra.

Verplichte indicator:
% achterstands-leerlingen
4 t/m 12 jarigen

2018 : 3,8%
2017 : 3,6%
2016 : 3,6%
2015 : 3,8%

DUO

Kinderen kunnen in Best naar een reguliere basisschool of een voorschoolse voorziening

(Gezamenlijke uitgangspunten Passend Onderwijs 2013)

% leerlingen dat naar het speciaal basisonderwijs gaat

< 1 % in schooljaar 2017/2018

2018 : 0,86%
2017 : 0,90%
2016 : 0,82%
2015 : 1,14%

Centrale leerlingen-registratie

Het budget voor passend basisonderwijs is vanuit het regionaal samenwerkingsverband verdeeld naar de scholen. Scholen zetten dit budget in om arrangementen te bieden voor kinderen die extra ondersteuning nodig hadden om op de reguliere school onderwijs te kunnen blijven volgen. Kinderen die met de extra ondersteuning niet op de reguliere school onderwijs konden volgen, zijn op het speciaal onderwijs geplaatst.

Goede spreiding van onderwijshuisvesting en voorschoolse voorzieningen

(Integraal huisvestingsplan onderwijs 2014-2017)

% overcapaciteit van onderwijsruimte

10 % in 2018

2018:22,9%

Leerlingprognoses Planningverband Groningen

Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2019-2022 is vastgesteld. We maakten nog geen afweging tussen renovatie, vernieuwbouw of nieuwbouw van basisschool de Zevensprong aan de Haktol. Wel is opgenomen om op termijn afscheid te nemen van de locatie aan de Notermanstraat. Verder zijn er voorbereidingen getroffen voor de aanbesteding van IKC Platijn.

Verklaring overcapaciteit: leegstand komt omdat scholen nog niet verkocht zijn of nog niet daadwerkelijk samengevoegd op één locatie.