Jaarrekening 2018

Algemene dekkingsmiddelen

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Rekening 2017

Vastgestelde Begroting 2018

Gewijzigde Begroting

Rekening 2018

Lasten

3.097

1.260

3.156

1.538

Baten

40.751

42.465

43.745

42.954

Stortingen in de reserves

12.978

628

4.669

10.870

Bijdragen uit de reserves

15.584

1.614

7.666

13.868

Saldo na bestemming

-40.260

-42.191

-43.586

-44.414

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2018 ?

In het resultaatgebied Financiering en algemene dekkingsmiddelen zijn de lasten € 1.618.000 lager.

De belangrijkste verschillen:

  • Geraamd positief resultaat van € 2.662.000. Het werkelijk resultaat is € 220.000 positief. Omdat het resultaat verantwoord wordt onder de lasten is dit voor de verschillenanalyse per saldo € 2.442.000 (voordelig).
  • Toegerekende rente € 115.000 (voordelig). Dit wordt veroorzaakt door een hogere toerekening aan de grondexploitatie en lagere rentelasten dan geraamd omdat er in 2018 geen financieringsbehoefte was.
  • Personeelslasten € 845.000 (nadelig). Per saldo is er sprake van een nadelig saldo op de personeelslasten van € 468.000. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering.
  • Voorziening dubieuze debiteuren € 70.000 (nadelig)

In het resultaatgebied Financiering en algemene dekkingsmiddelen zijn de baten € 791.000 lager. Wegens een aanpassing voor de externe verslaggeving (BBV) is er een correctie gemaakt van € 1.119.000. Deze correctie vindt ook plaats in programma 7, waardoor deze per saldo geen effect heeft op het resultaat. Hierdoor zijn de baten in werkelijkheid  € 328.000 hoger.

De belangrijkste verschillen zijn:

  • Algemene uitkering uit het gemeentefonds € 120.000 (voordelig) Dit wordt veroorzaakt door de gevolgen van de decembercirculaire en bijstelling van een aantal maatstaven en een afrekening over 2016 en 2017 van € 76.000.
  • Compensabele btw met betrekking tot afval en riolering € 191.000 (voordelig). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere investeringen m.b.t. afval.

Voor de overige verschillen wordt verwezen naar de specificatie baten algemene dekkingsmiddelen.

Specificatie algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Bedragen in duizenden euro's

Lasten

Realisatie

Vastgestelde

Gewijzigde

Realisatie

begroting

begroting

2017

2018

2018

2018

Lasten *

3.202

1.227

3.191

1.692

Heffing vennootschapsbelasting

-32

36

0

14

Betaalde/doorberekende rente (treasury)

-73

-53

-53

-168

Onvoorziene uitgaven

0

50

18

0

Totaal lasten

3.097

1.260

3.156

1.538

* inclusief rekening- en begrotingsaldo

1.023

766

2.662

220

Specificatie baten algemene dekkingsmiddelen

Bedragen in duizenden euro's

Baten

Realisatie

Vastgestelde

Gewijzigde

Realisatie

begroting

begroting

2017

2018

2018

2018

Lokale heffingen

Opbrengst onroerende-zaakbelastingen

5.198

5.413

5.413

5.376

Opbrengst bouwgrondbelasting

7

2

2

2

Opbrengst precariobelasting

95

93

93

96

Opbrengst toeristenbelasting

18

14

14

20

Opbrengst reclamebelasting

55

62

62

55

Algemene uitkeringen

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

20.626

21.953

22.695

22.815

Decentralisatie-uitkering combinatiefuncties

76

76

76

76

Huishoudelijke hulp toelage

0

0

0

0

Integratieuitkering WMO

1.909

1.897

2.040

2.040

Integratie-uitkering sociaal domein: Wmo 2015

3.246

3.350

3.390

3.390

Integratie-uitkering sociaal domein: Jeugd

4.453

4.748

4.870

4.870

Integratie-uitkering sociaal domein: Participatie

3.572

3.363

3.543

3.543

Dividend

Dividenduitkering N.V. B.N.G.

40

31

62

62

Saldo financieringsfunctie

Renteresultaat

0

0

0

0

Ontvangen rente (treasury)

533

439

461

444

Overige

Bespaarde rente reserves

0

0

0

0

Inkomsten commerciële buitenreclame

38

35

35

40

Overige baten

885

989

989

125

Totaal baten 

40.751

42.465

43.745

42.954

Heffing vennootschapsbelasting

Bedragen in duizenden euro's

Lasten

Realisatie

Vastgestelde

Gewijzigde

Realisatie

begroting

begroting

2017

2018

2018

2018

Programma 11

Heffing vennootschapsbelasting overige

-32

36

0

14

Totaal heffing vennootschapsbelasting

-32

36

0

14