Jaarrekening 2018

Algemeen bestuur

Financiën bestuur

Rekening 2017

Vastgestelde Begroting 2018

Gewijzigde Begroting

Rekening 2018

Lasten

2.748

2.661

3.876

4.035

Baten

911

720

782

821

Stortingen in de reserves

Bijdragen uit de reserves

59

786

786

Saldo na bestemming

1.778

1.941

2.307

2.428

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2018 ?

In het resultaatgebied Bestuur zijn de lasten € 160.000 hoger.  Exclusief loonkosten zijn de lasten € 305.000 hoger.

De belangrijkste verschillen:

  • Extra storting in de voorziening uitkeringsverplichtingen gewezen burgemeester en wethouders als gevolg van de herberekening. Hieruit blijkt een stijging van de bruto ouderdomspensioenen en de rekenrente is verlaagd naar 1,577%. (€ 289.000 nadelig)
  • Terugontvangen geld vanuit het MRE in het kader van de overdracht van taken en het woonwensenonderzoek 2019 (€ 14.500 voordelig). Er wordt voorgesteld om dit geld over te hevelen naar 2019.
  • Lagere uitgaven door de ondernemingsraad (€ 12.000 voordelig)
  • Hogere uitgaven documenten burgerzaken (€ 17.000 nadelig)

De loonkosten zijn € 145.000 lager. Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.

In het resultaatgebied Bestuur zijn de baten € 39.000 hoger.

Het belangrijkste verschil:

  • Meer ontvangen leges documenten burgerzaken (€ 33.000 voordelig)