Jaarrekening 2018

Sociaal Domein

Beleid Participatie

Wat wilden we bereiken ?

Effect indicator

Streven

Resultaat over 2018

Bron

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2018 ?

Inwoners kunnen zelfstandig in hun levensonderhoud voorzien door betaald werk

(Nota: Best@work, 2014)

Aantal
uitkeringsgerechtig-den dat volledig uitstroomt naar betaalde arbeid

≥ 50 in 2018

2018: 43
2017: 55
2016: 53
2015: 55

De instroom is t.o.v.
1-1-2016 met 40 afgenomen. Hierdoor neemt de mobiliteit van het bestand af.

Civision
Samenlevingszaken

 • Begin 2018 rondden we de actualisatie van onze analyse van het cliëntenbestand op basis van CompetenSYS af. Hierdoor kunnen we de inzet van re-integratiediensten optimaal afstemmen op de specifieke kansen en belemmeringen van onze uitkeringsgerechtigden.
 • In 2018 zijn we, op basis van de informatie uit CompetenSYS, gestart met een heroriëntatie op de inkoop van re-integratiediensten/arrangementen.  Hierbij zochten we samenwerking met een aantal regiogemeenten.
 • Medio 2018 is gestart met de pilot 'brede toegang' waarin de intake werk en inkomen is gecombineerd. Hierdoor zijn arbeidsfitte cliënten direct toegeleid naar de jobhunter.
 • In 2018 voegden we een aantal consulenten  van de WSD op detacheringsbasis toe aan het lokale team re-integratie.
 • Er is actief ingezet op relatiebeheer met werkgevers en andere netwerkpartners op zowel lokaal als regionaal niveau. Enerzijds door deelname aan het accountteam Diensten/Techniek en het regionaal strategisch beleidsteam van het Regionaal Werkbedrijf. Anderzijds door inzet van een jobhunter.

Aantal
uitkeringsgerechtig-den dat gedeeltelijk uitstroomt naar betaalde arbeid

≥ 35 in 2018

2018:  13
2017 : 26
2016:  27
2015 : 26

De instroom is t.o.v.
1-1-2016 met 40 afgenomen. Hierdoor neemt de mobiliteit van het bestand af.

Civision
Samenlevingszaken

Aantal lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar

≥ 150 in 2018

Indicator kwam uit 'Waar staat je gemeente". Deze indicator wordt niet meer gevuld sinds 2016 en is met ingang van 2019 niet meer in de begroting opgenomen.

 Bron: CBS

Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn werkzaam op de reguliere arbeidsmarkt (voorheen doelgroep Wajong / WSW)

(Nota: Best@work, 2014)

Aantal inwoners dat aan het werk is met loonkostensubsidie

betreft nieuwe plaatsingen in 2018

≥ 12 unieke personen in 2018

2018:  14
2017:  13
2016 : -
2015 : n.v.t.

Civision
Samenlevingszaken

 • Op basis van maatwerk hebben we instrumenten zoals loonkostensubsidie, jobcoaching, no-riskpolis en aanpassing van de werkplek ingezet.
 • Deze inwoners zijn actief aangemeld voor het doelgroepregister bij het UWV en voor zover aan de orde, voor een indicatie beschut werken.
 • Op basis van de transitieafspraken zijn eind 2018 totaal 31 inwoners uit Best in traject bij de WSD (taakstelling is 27).
 • Eind 2018 zijn er 133 inwoners uit Best werkzaam in een Wsw-dienstverband.
 • In het kader van de Koers WSD is een aantal projecten voorbereid en/of uitgevoerd. Zoals pilot Taal-Doen voor vergunninghouders en herontwerp klantreizen.

Uitkeringsgerechtig-den verrichten maatschappelijk nuttige taken als tegenprestatie voor de ontvangen inkomensondersteu-ning

(Nota: Best@work, 2014)

% van de uitkeringsgerechtig-den waarvoor de tegenprestatie verplicht is, verricht maatschappelijk nuttige taken door deelname aan 'Best doet mee'.

80% in 2018

Opm.:
uitkerings-gerechtigden hebben een half jaar de tijd om aan hun verplichting te voldoen

2018:  22%
2017:  20,7%
2016 : 18%
2015 : 23%

% is afgezet tegen het aantal unieke uitkerings-
gerechtigden in 2018 dat verplicht was tot een tegenprestatie

Civision
Samenlevingszaken

 • De tegenprestatie is opgelegd aan uitkeringsgerechtigden waarvoor de tegenprestatie verplicht is.
 • 100% van onze nieuwe instroom is in de brede toegang gescreend op het opleggen van de tegenprestatie.
 • We legden maatregelen op wanneer we constateerden dat de tegenprestatie niet, of niet naar behoren, werd uitgevoerd.
 • De beleidsregels tegenprestatie zijn in december 2018 geëvalueerd op uitvoerbaarheid.
 • Uitkeringsgerechtigden, voor wie de tegenprestatie niet verplicht is, motiveerden we om maatschappelijk te participeren.
 • Ook andere doelgroepen, bijvoorbeeld vanuit de Wmo, zijn in staat gesteld om maatschappelijk te participeren.
 • Partners in het veld stelden geschikte activiteiten beschikbaar voor het verrichten van een tegenprestatie.