Jaarrekening 2018

Integrale veiligheid

Financiën Integrale veiligheid

Rekening 2017

Vastgestelde Begroting 2018

Gewijzigde Begroting

Rekening 2018

Lasten

2.250

2.412

2.421

2.226

Baten

125

170

170

126

Stortingen in de reserves

Bijdragen uit de reserves

13

13

13

13

Saldo na bestemming

2.112

2.230

2.239

2.087

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2018 ?

Lasten
In het resultaatgebied Openbare orde en veiligheid zijn de lasten € 196.000 lager.Exclusief loonkosten zijn de lasten € 62.000 lager.
Er zijn geen noemenswaardige verschillen.

De loonkosten zijn € 134.000 lager. Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.

Baten
In het resultaatgebied Openbare orde en veiligheid zijn de baten € 44.000 lager.  

Het belangrijkste verschil:

  • de legesopbrengsten blijven achter met de begrote opbrengsten