Jaarrekening 2018

Verkeer en openbare ruimte

Beleid Verkeer

Wat wilden we bereiken ?

Effect indicator

Streven

R esultaat over 2018

Bron

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2018 ?

Het versterken van de bereikbaarheid van economische locaties en (woon)voorzieningen.
(Bron: Best Mobiel - De Bestse mobiliteitsaanpak)

Geen

-

-

Aanname: actief participeren in relevante overleggen leidt tot het gewenste maatschappelijk effect.

 • In Best Mobiel is de wens uitgesproken te onderzoeken welke data essentieel zijn voor het sturen op mobiliteit. Hierin zijn nog geen concrete stappen gezet. We constateren steeds vaker dat fietsdata essentieel zijn voor het voorbereiden van projecten.
 • We participeerden actief in de overleggen met onder andere regio-gemeenten, MRE, provincie en rijk over projecten, zoals de Bereikbaarheidsagenda. In dit project is de Samenwerkingsovereenkomst gesloten. Ook is samengewerkt aan trajecten zoals InnovA58, probleemverkenning naar de A2/N2-A50 en de voorbereiding van de realisatie van de Challenge-ontsluiting.
 • Samen met vier aanliggende gemeenten sloten we een intentieovereenkomst om gezamenlijk te komen tot een bestuursovereenkomst voor de snelfietsroute Den Bosch - Eindhoven.
 • Vanwege het schrappen van budget is er geen actie ondernomen voor het verkeerskundig beheren van de verkeersregelinstallaties. In het kader van het reguliere beheer zijn de verkeerslichten op de kruispunten Ringweg - Mecklenburgweg en Eindhovenseweg-Zuid - Ploegstraat vervangen.
 • De eerste voorbereidingen voor een projectopdracht voor een visie voor de Stationsomgeving zijn gestart.

Het leveren van een grotere bijdrage aan kwaliteit van de leefomgeving voor nu en in de toekomst.
(Bron: Best Mobiel - De Bestse mobiliteitsaanpak)

Verplichte indicator:
Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig, vertaalt in het aandeel gewonden, waarbij een motorvoertuig is betrokken.

Verplichte indicator:
Overige verkeers-ongevallen met een gewonde fietser, vertaalt in het aandeel verkeersongevallen waarbij een fietser en/of e-biker is betrokken.

Voor de verplichte indicatoren is geen streven opgenomen. Conform provinciaal beleid is het streven:
0 verkeersdoden

(definitieve gegevens zijn beschikbaar in de jaarrekening 2019)

2018: 2 doden (Q1-Q2)
2017: 3 doden
2016: 3 doden
2015: 3 doden

BLIQ - verkeersveiligheids-rapportage, periode 2014 - Q2 2018

Over de tweede helft van 2018 zijn nog geen gegevens beschikbaar.

 • Samen met partners zoals VVN Best en de Bestse scholen hebben we ingezet op gedragsbeïnvloeding om de verkeersveiligheid te bevorderen.
 • Leerlingen van het Heerbeeck College gingen aan de slag met verkeersknelpunten uit de praktijk.
 • De regionale politie heeft in Best snelheidscontroles uitgevoerd. In tegenstelling tot de afspraken is er door de gemeente niet gecommuniceerd over deze snelheidscontroles.
 • De ontbrekende delen van het Bestse gedeelte van de Slowlane zijn voorbereid. Uitvoering vindt plaats in 2019.
 • Bij De Kiezel in de Secretaris L. Jansenstraat realiseerden we een schoolzone.
 • Op de ongevallenlocatie kruising Ringweg - Koppelstraat is een rotonde gerealiseerd. Daarnaast is een vrijliggend fietspad gerealiseerd langs de Ringweg tussen deze rotonde en de kruising met de St. Oedenrodeseweg.
 • Op de parallelwegen van de Eindhovenseweg-Zuid zijn ten behoeve van de verkeersveiligheid de uitvoegstroken verlengd en zijn ter plaatse verkeersdrempels gerealiseerd.

Het leveren van een bijdrage aan een toegankelijke omgeving voor iedereen.
(Bron: Best Mobiel - De Bestse mobiliteitsaanpak)

Het aandeel toegankelijke bushalten in Best (uitgezonderd buurtbushalten).

90 % in 2019
(gegevens zijn beschikbaar in de jaarrekening 2019)

2018: 80%
2017: 80%
2016: 75%
2015: --

Gemeente Best

Een bijdrage aan een toegankelijke omgeving is meegenomen in de reguliere werkzaamheden. Een voorbeeld is de realisatie van extra algemene invalideparkeerplaatsen. Er zijn geen bushaltes toegankelijk gemaakt.