Jaarrekening 2018

Verkeer en openbare ruimte

Financiën Verkeer

Rekening 2017

Vastgestelde Begroting 2018

Gewijzigde Begroting

Rekening 2018

Lasten

436

472

438

399

Baten

42

27

27

43

Stortingen in de reserves

1.017

Bijdragen uit de reserves

32

56

1.048

33

Saldo na bestemming

362

389

379

322

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2018 ?

Lasten
In het resultaatgebied Verkeer / Parkeren zijn de lasten € 39.000 lager.
Exclusief loonkosten zijn de lasten € 35.000 lager. De loonkosten zijn € 4.000 lager.
Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.

Het belangrijkste verschil:
- Uitstel van 2 investeringen in VRI's waardoor er geen afschrijvingslasten zijn in 2018 (€ 24.000 voordelig)

Baten
In het resultaatgebied Verkeer / Parkeren zijn de baten € 16.000 hoger. Er zijn geen noemenswaardige verschillen.