Jaarrekening 2018

Onderwijs

Financiën Onderwijs

Rekening 2017

Vastgestelde Begroting 2018

Gewijzigde Begroting

Rekening 2018

Lasten

9.707

1.584

1.419

1.323

Baten

869

632

881

726

Stortingen in de reserves

1.235

Bijdragen uit de reserves

3.007

262

1.375

262

Saldo na bestemming

5.830

690

399

335

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2018 ?

In het resultaatgebied Onderwijs zijn de lasten € 96.000 lager. Exclusief loonkosten zijn de lasten € 128.000 lager.

Het belangrijkste verschil:

  • lagere uitgaven voorschoolse voorzieningen (€ 140.000 voordelig).

De loonkosten zijn € 32.000 hoger. Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.

In het resultaatgebied Onderwijs zijn de baten € 155.000 lager.

Het belangrijkste verschil:

  • de verkoop van de schoolwoningen aan Zweefheuvel heeft niet in 2018 plaatsgevonden (€ 135.000 nadelig). Dit bedrag wordt overgeheveld naar 2019.