Jaarrekening 2018

Cultuur, sport, recreatie en vrije tijd

Beleid Cultuur

Wat wilden we bereiken ?

Effect indicator

Streven

Resultaat over 2018

Bron

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2018 ?

Een smaakmakend cultureel Best

Bron: Beleidsakkoord 'Verbinden met daadkracht'

Geen

-

-

-

De volgende activiteiten uit het uitvoeringsprogramma Cultuur en Kunst 2017-2018 zijn uitgevoerd:

 • Programma voor statushouders, uitgevoerd door key4music.
 • Inventarisatie kunst binnen het gemeentehuis.
 • CultuurLoper: basisschool de Platijn en het Heerbeeck college zijn gestart.
 • Er zijn voorbereidingen getroffen voor een nieuw kunstwerk in een wijk: Salderes.
 • Voor Steegsche Velden fase B is geschetst aan een concept stedenbouwkundig plan met woningen en een uitloopgebied waarin een geluidswal en mogelijkheid voor kunst/landart is opgenomen.
 • Er zijn subsidies verleend voor culturele activiteiten.

Activiteiten in het uitvoeringsprogramma Cultuur en Kunst 2017-2018 die niet zijn uitgevoerd:

 • Een programma voor eenzame ouderen; uit onderzoek bleek nauwelijks behoefte op het gebied van kunst & cultuur.
 • Een programma voor kwetsbare groepen. Gesprekken met WBO en klantmanagers hebben geen belemmeringen voor zelfstandige deelname geconstateerd, er is  besloten geen programma op te zetten.
 • De ontwerpfase voor een kunstwerk in Dijkstraten is afgerond en

      goedgekeurd door de ABK. Ook is de
      vergunning voor de realisatie van het    
      definitieve ontwerp aangevraagd.

Nieuwe uitvoeringsnota 2019/2020
Er is een start gemaakt met een nieuwe uitvoeringsnota kunst & cultuur.

Jeugdigen maken kennis met cultuur tijdens hun schoolcarrière

Bron: Cultuurnota

% jeugd dat jaarlijks kennis maakt met cultuur

> 10% in 2018

Deze indicator is niet te meten. In 2019 wordt een nieuwe effectindicator vastgesteld en opgenomen in de begroting 2020.

Evaluatie combinatie
functionarissen Best Onderwijs

 • In 2018 is subsidie verleend.
 • Er zijn extra middelen aangevraagd en verkregen voor de verruiming van de combinatiefunctieregeling.

Bescherming cultuurhistorisch erfgoed

Bron: Beleidsakkoord 'Verbinden met daadkracht'

Het aantal objecten  (inventarisatielijst) met de status  gemeentelijk of rijksmonument

> 48 objecten

2018: 50
2017: 39*
*(cijfers wijken af van begroting 2018, zie uitleg bij uitgevoerde acties)

Inventarislijst monumenten

 • De Quick-scan van 110 objecten in het buitengebied heeft geleid tot een selectie van 32 potentiële monumenten in het buitengebied.
 • Op basis van de Quick-scan van het buitengebied is de potentiële monumentenlijst Best geactualiseerd.
 • De procedure is afgerond voor elf nieuwe gemeentelijke monumenten. In het verleden is er een telfout gemaakt waardoor het aantal monumenten in voorgaande jaren niet correct werd weergegeven. Dit is nu hersteld voor 2017 en 2018.

100% subsidiegelden monumentenonder-houd beschikbaar stellen

100% subsidiegelden beschikbaar gesteld in 2018

2018: -
2017: -
2016: -

administratie erfgoedsubsidie

 • Er is een subsidieregeling voor monumentenonderhoud in concept opgesteld. Deze leggen we in 2019 ter goedkeuring voor aan het college.