Jaarrekening 2018

Cultuur, sport, recreatie en vrije tijd

Beleid Sport, recreatie en vrije tijd

Wat wilden we bereiken ?

Effect indicator

Streven

Resultaat over 2018

Bron

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2018 ?

Best is een aantrekkelijke en bruisende gemeente om te bezoeken en/of te verblijven.

(Collegebesluit 14 januari 2014)

Aantal overnachtingen waarvoor toeristenbelasting wordt betaald.

=> 24.500 in 2018
(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2018)

2018: 31.411
2017: 30. 141
2016: 24.445
2015: 22.750

Belasting en invordering

 • Best Bijzonder!:
 • In 2018 is ingezet op de uitvoerende taken op het gebied van promotie onder andere de evenementenkalender via kalender, website, nieuwsbrief en social media.
 • Omdat er aanvullend verkeerskundig onderzoek nodig is, is het Veegplan nog niet vastgesteld. Vooruitlopend op vaststelling van het Veegplan, is spreiding van evenementen geregeld via 'Procedureregels schaarse evenementen' en 'Procedureregels concurrerende evenementen'.   
 • Er is voor organisatoren een voorlichtingsprogramma evenementen gehouden, bestaande uit drie thema-avonden. Daarnaast is ingezet op direct contact na een aanvraag om de aanvraag door te spreken en vond in alle gevallen een evaluatie plaats.
 • De bestemmingsplannen voor Groene Poort en belevingscentrum De Vleut zijn vastgesteld, zodat het project De Vleut gerealiseerd kan worden.
 • Voor de viering van 200 jaar Best is budget beschikbaar gesteld en een organisatie vanuit de samenleving aangesteld.
 • Verhoging van toeristenbelasting is  vastgesteld.
 • Het project Brabantse Klompenbeleefroute is opgestart vanuit de gemeente Best en wordt nu voortgezet door de stichting Brabantse klomp.
 • De voorbereidingen (vergunning, locatie en dergelijke) voor het plaatsen van een grote klomp zijn gereed.
 • In de regionale samenwerkingsagenda voorzieningen en evenementen is een profileringsopdracht opgenomen.

Aantal evenementen

=> 158 in 2018

2018: 150
2017: 161
2016: 158
2015: 162

Squit XO

Aantal (commerciële) horeca-vestigingen

=> 54 in 2018

2018: 53
2017: 52
2016 : 54
2015 : 52

Squit XO

Aantal m2 terras
(op openbaar gebied)

=> 430 in 2018

2018: -
2017: 421
2016: 378
2015: 378

Belasting en invordering

Inwoners sporten en bewegen voldoende  
(Kadernota sport).

% jongeren (12 t/m 18 jaar) dat (bijna) nooit sport in 2019

<7%
2019

(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2020)

2018: -
2017:-
2016: -
2015: 7%

GGD Jeugdmonitor (4-jaarlijks) 12 t/m 18 jaar

Betreft regulier werk:

 • Jeugdleden van sportverenigingen zijn gesubsidieerd.
 • Er is subsidie verleend aan het Heerbeeck College voor combinatiefunctionarissen.
 • Sportaccommodaties zijn beschikbaar gesteld aan sportverenigingen.
 • Er is een zwembad geëxploiteerd.

% volwassenen (19 t/m 64 jaar) dat in de periode 2017 - 2020 voldoet aan de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen

> 67% 2020

(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2021)

2018: -
2017:-
2016: 64%
2015: -

GGD Volwassenenmonitor (4-jaarlijks) (19 t/m 64 jaar)

% senioren ( > 65 jaar) da t in de periode 2017 - 2020 v oldoet aan de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen

> 75%  2020

(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2021)

2018: -
2017: -
2016 : 73%
2015 : -

GGD Ouderenmonitor 65+ (4-jaarlijks)

Verplichte indicator
% niet- wekelijkse sporters t.o.v. de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens 1 x per week aan sport doet.

< 45% in 2020

2018: -
2017: -
2016 : 44,1%
2015 : -
2014 :
2013:
2012: 41,7%
*landelijk 48,7%

Gezondheidsenquête (CBS, RIVM)