Jaarrekening 2018

Cultuur, sport, recreatie en vrije tijd

Financiën Sport, recreatie en vrije tijd

Rekening 2017

Vastgestelde Begroting 2018

Gewijzigde Begroting

Rekening 2018

Lasten

2.399

2.483

2.893

2.543

Baten

873

981

1.431

1.010

Stortingen in de reserves

230

200

200

200

Bijdragen uit de reserves

403

427

432

381

Saldo na bestemming

1.353

1.275

1.230

1.352

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2018 ?

Lasten

In het resultaatgebied Sport, recreatie en vrije tijd  zijn de lasten € 350.000 lager.Exclusief loonkosten zijn de lasten € 389.000 lager.

Het belangrijkste verschil:

  • Het project van de Vleut en de financiële afwikkeling loopt nog en zal pas in 2019 plaatsvinden ( € 438.000 voordelig). Zie ook baten.

De loonkosten zijn € 39.000 hoger. Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.

Baten

In het resultaatgebied Sport, recreatie en vrije tijd zijn de baten € 421.000 lager.  

De belangrijkste verschillen:

  • De subsidiebijdrage voor het project de Vleut is nog niet ontvangen(€ 438.000 nadelig) Zie ook lasten.
  • De huuropbrengsten van de sporthal blijven achter met de verwachte opbrengsten (€ 69.000 nadelig)
  • Hogere opbrengsten van het buitenzwembad door meer bezoekers en hogere entreeprijzen (€ 65.000 voordelig)