Jaarrekening 2018

Sociaal Domein

Beleid Inkomen

Wat wilden we bereiken ?

Effect indicator

Streven

Resultaat over 2018

Bron

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2018 ?

Inwoners maken geen oneigenlijk gebruik van de uitkering.

(Nota: Best@work, 2014)

% van de meldingen voor een uitkering voor levensonderhoud, dat resulteert in het afzien van een aanvraag van een uitkering.

≥ 20% in 2018

2018: 15,3%
2017 : 7,4%
2016 : 15%
2015 : 8%

Civision Samenlevingszaken

 • We hebben maatwerk geboden in de toegang.
 • Tijdens de intakefase (voorkant van het proces) vindt een extra screening plaats op rechtmatigheid.
 • Er is consequent gehandhaafd op het nakomen van verplichtingen die verbonden zijn aan het ontvangen van een uitkering.
 • Fraude is actief bestreden door inzet van een specialist aan de voorkant van het intakeproces en het intensiever toepassen van een fraudekaart.
 • We hebben naast het bestaande hercontrole-plan en de daarbij behorende frequentie, onze hercontroles gecombineerd met de signalen vanuit het Inlichtingenbureau. Hierdoor voerden we in 2018 meer hercontroles uit.
 • De instroom is mede bepalend of je wel of niet tot het streef-resultaat komt.

Inwoners kunnen zelfstandig in hun levensonderhoud voorzien

(Nota: Best@work, 2014)

Aantal personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners (PW, IOAW, IOAZ, BBZ)

< 170 in 2018

2018: 176
2017 : 177
2016 : 179
2015 : 170

Civision Samenlevingszaken

 • Er is actief ingezet op re-integratie (zie resultaatgebied Participatie).
 • Klantmanagers en consulenten van de WSD volgden gezamenlijk een opleiding Participatiewet.
 • Ontheffing van de arbeidsplicht vond plaats  op basis van een kritische beoordeling, waarbij vooral gekeken wordt naar mogelijkheden en niet naar belemmeringen. Hierop handhaafden we consequent.

Inwoners doen mee in de samenleving

(Nota minimabeleid 2015)

Aantal gezinnen binnen de doelgroep dat een bijdrage ontvangt op grond van de individuele inkomenstoeslag

≥ 200 in 2018

2018: 249
2017 : 250
2016 : 248
2015 : 178

Civision Samenlevingszaken

 • Landelijke cijfers in de Stimulansz/Divosa Monitor laten voor Best goede resultaten zien rondom schuldhulpverlening en minimabeleid. De aanbevelingen uit de NIBUB  minima-effectrapportage (MER) van november 2017 zijn in 2018 uitgevoerd. Voor gezinnen met oudere kinderen en rondom zorgkosten is het beleid verruimd.

      Cijfers van Leergeld laten dit zien.

 • Preventief schuldhulp verlenen blijkt moeilijk. Wij blijven hierop inzetten. Signalen over achterstanden in huur en energie pakten we direct op. Met name de oudere generatie blijkt moeilijk bereikbaar. De schuldverlening loopt uitvoerend vlekkeloos. In de preventie is nog winst te behalen.
 • Verlagen van de toegangsdrempel voor deelname aan de collectieve ZKV ( van 110% naar 120% minimuminkomen) heeft maar tot beperkte toename van deelnemers in 2018 geleid. A rtikelen in Groeiend Best en aandacht via de lokale omroep zijn hierbij ook eind 2018 weer ingezet. De regeling compensatie eigen risico ZKV is in 2018 meer gebruikt. Met een toename van 33% in de uitgaven. In de monitor sociaal domein is dit terug te lezen.
 • Het aantal aanvragen bij Leergeld nam in 2018  toe tot ongeveer 1000 aanvragen per jaar voor kinderen tot 18 jaar. Leergeld blijkt beter vindbaar. Voor gezinnen met oudere kinderen zijn in 2018 ruimere toekenningen gedaan. Uit de MER bleken de tekorten in die groep het grootst. In 2018 is ook een schoolcomputer-project succesvol door Leergeld uitgevoerd.

Inwoners met een minimuminkomen zijn aanvullend verzekerd

(Nota minimabeleid 2015)

Aantal individuele verstrekkingen voor maatschappelijke participatie binnen de doelgroep volwassen

≥ 400 in 2018

2018:  395
2017 : 428
2016 : 432
2015 : 372

Civision Samenlevingszaken

Verplichte indicator:
Aantal kinderen tot 18 jaar in een uitkeringsgezin op basis van de Participatiewet

< 210 in 2018

2017:
2016:
2015: 210

CBS

Aantal personen boven de 18 jaar binnen de doelgroep dat een bijdrage ontvangt voor de collectieve ziektekostenverzekering

≥ 550 in 2018*

* Verhoging streefcijfer in verband met verhoging inkomensgrens naar 120%

2018: 485
2017: 481
2016 : 448
2015 : 414

Civision Samenlevingszaken