Jaarrekening 2018

Sociaal Domein

Financiën Participatie

Rekening 2017

Vastgestelde Begroting 2018

Gewijzigde Begroting

Rekening 2018

Lasten

4.282

4.076

4.224

3.997

Baten

40

25

25

26

Stortingen in de reserves

Bijdragen uit de reserves

20

Saldo na bestemming

4.221

4.051

4.199

3.971

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2018 ?

In het resultaatgebied Participatie zijn de lasten € 226.000 lager. Exclusief loonkosten zijn de lasten € 112.000 lager.

De belangrijkste verschillen:

  • Lagere uitgaven aan bijstandsuitkeringen voor de doelgroep Participatiewet (per saldo € 115.000 voordelig). In werkelijkheid zijn er gemiddeld 3 uitkeringsgerechtigden minder dan begroot (€ 35.000 voordelig). Verder is de gemiddelde uitkering lager dan begroot
    (€ 80.000 voordelig)
  • Lagere uitgaven participatievoorzieningen (€ 122.000 voordelig). Dit wordt onder meer veroorzaakt door het volgende:
    • het participatiebudget is in december 2018 onverwacht eenmalig opgehoogd met een bedrag van € 16.000. Dit is een eenmalige extra verhoging van het budget voor nieuwe doelgroepen (uitkering van het rijk);
    • ander subsidie constructie met de WSD waardoor er geen BTW verschuldigd was over de begeleidingskosten in het kader van het transitiearrangement. Dit levert een besparing op (€ 33.400 voordelig);
    • onderdeel van het budget participatievoorzieningen is de post overige kosten ad € 40.000. Hiervan is maar € 3.000 uitgegeven. De post is o.a. bedoeld voor kosten kinderopvang in het kader van sociaal-medische indicatie.

De loonkosten zijn € 114.000 lager. Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.

In het resultaatgebied Participatie zijn geen noemenswaardige verschillen in de baten.