Jaarrekening 2018

Sociaal Domein

Beleid WMO

Wat wilden we bereiken ?

Effect indicator

Streven

Resultaat over 2018

Bron

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2018 ?

Een dementievriendelijke gemeenschap. (Nota maatschappelijke ondersteuning en zorg 2017 t/m 2020 )

Er is tevredenheid bij betrokkenen over de dementie vriendelijkheid.

Meer dan driekwart van de bevraagden is tevreden in 2018.

De deelnemers van het platform (waaronder zorg-
trajectbegeleiders) zijn  tevreden over de aanpak dementie-vriendelijke gemeente.

Deelnemers aan het platform dementie en de zorgtraject-begeleiders dementie.

Samen met het Platform Dementie is ingezet op acties die bijdragen aan een dementievriendelijke gemeenschap (vooral gericht op inwoners, ondernemers en verenigingen). In de 2018 werkten we aan een programma voor 2019 met daarin vier speerpunten: communicatie/PR en informatievoorziening, ondersteuning mantelzorgers en naasten, bewustwording en educatie en zelfredzaamheid en participatie.

Een gemeente waar het prettig ouder worden is. (Nota maatschappelijke ondersteuning en zorg 2017 t/m 2020 )

% inwoners boven de 65 jaar dat eenzaam is

<45% in 2020

(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2020)

2020: -
2016: 53 %
2012: 47%

Waar in de begroting 2015 staat, moest 2016 zijn.

GGD-ouderenmonitor

 

 • We voerden diverse acties uit de nota Maatschappelijke Ondersteuning & Zorg uit, waaronder:
  • We bleven communiceren over wat er allemaal al is in Best. Waar mensen terecht kunnen en wat men (op tijd) zelf kan doen. Hierbij legden we de koppeling met PleinBest, het digitaal platform voor en door inwoners.
  • We onderzochten samen met (vrijwilligers)organisaties de behoefte aan een ‘boodschapopstapbus'. Conclusie: er is in Best al genoeg aanbod aan vergelijkbare diensten, zowel vanuit professionele als vrijwilligersorganisaties.
  • Op regionaal niveau werkten we samen met zorgverzekeraars en zorgaanbieders aan het organiseren van integrale zorg en ondersteuning, aan de hand van een gezamenlijke agenda.
 • In het traject van bestuurlijk aanbesteden, werkten we aan een verdere vernieuwing en verbetering van de ondersteuning die wordt geboden op basis van de Wmo. Dit deden we samen met zorgaanbieders, maatschappelijke organisaties en cliëntvertegenwoordigers.
 • Dit doen we aan de hand van een ontwikkelagenda. Thema's zijn bijvoorbeeld kwaliteit van de ondersteuning en samenhang van de begeleiding met andere ondersteuning in het sociaal domein.

De effect indicator van ouderenmishandeling komt niet meer overeen met de vraagstelling van de GGD. Dit wordt aangepast.

% inwoners boven de 65 jaar dat minder dan 5 jaar geleden slachtoffer is geweest van ouderenmishandeling
(deze indicator wordt aangepast)

kleiner dan 6 % in 2020

(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2020)

2020: -
2016: 6%
2012: 3%

Waar in de begroting 2015 staat, moest 2016 zijn.

GGD-ouderenmonitor

% inwoners boven de 65 jaar dat moeite heeft met het voeren van eigen regie over het eigen leven

<15% in 2020

(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2020)

2020: -
2016: 17%
2012: 15%

Waar in de begroting 2015 staat, moest 2016 zijn.

GGD-ouderenmonitor

% wmo cliënten dat wist waar ze moest zijn met een hulpvraag

>80% in 2018

2018: -
2017: 75%
2016: 78 %
2015: 75%

Wmo cliëntervaringsonder-zoek

Aantal cliënten met een maatwerkarrange-ment Wmo per 10.000 inwoners

<440 cliënten per 10 .000 inwoners in 2018

2018: 485
2017: -
2016: 440
2015: -

Gemeentelijke administratie

Een samenleving waarin kwetsbare inwoners zo gezond mogelijk kunnen leven.
(Nota maatschappelijke ondersteuning en zorg 2017 t/m 2020 )

% inwoners van 65 jaar en ouder dat aangeeft te weinig te bewegen vanwege lichamelijke beperkingen

< 14% in 2020

2018: geen meting
2017: -
2016: -
2015: -
2012: 13%

 GGD-ouderenmonitor

Er zijn diverse acties uit de nota Maatschappelijke Ondersteuning & Zorg uitgevoerd, waaronder het borgen van het aanbod valpreventie door structurele subsidiëring in de meerjarenbegroting.

In de begroting 2020 nemen we nieuwe effect indicatoren op.

Aantal ziekenhuisopnames door een valongeval van inwoners van 65 jaar en ouder in Best per 10.000 inwoners

< 146 in 2018

(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2019)

2018: -
2017: -
2016: -
2015: 133
2014: 146

Bron: Waar staat je gemeente.

Mantelzorgers voelen zich in staat om hun mantelzorgtaken uit te voeren.
(Nota maatschappelijke ondersteuning en zorg 2017 t/m 2020 )

 % mantelzorgers tussen de 18-65 jaar en ouder dan 65 jaar dat zwaar belast is

<12% in 2020

(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2020)

2016: 23% (18-65 jaar) en 16% (>65 jaar)
2012: 12% (18-65 jaar) en 13% (> 65 jaar)-

GGD volwassenen en ouderenmonitor
(4-jaarlijkse monitor)

We voerden diverse acties uit de nota Maatschappelijke Ondersteuning & Zorg uit, waaronder:

 • Het Steunpunt Mantelzorg heeft samen met organisaties een wegwijzer mantelzorg ontwikkeld, met daarin bijvoorbeeld informatie over het aanbod aan respijtzorg. Ook is er een folder voor jonge mantelzorgers opgesteld en verspreid, met daarin vouchers voor (ontspannings)activiteiten. Ten slotte zetten we een netwerk Mantelzorgondersteuning op, waarin organisaties hun krachten bundelen ten behoeve van het aanbod aan mantelzorgondersteuning.
 • We onderzochten of via de Wmo een tegemoetkoming op maat ter compensatie van vervoerskosten van de mantelzorger kan worden verstrekt. Om financiële redenen en vanwege uitvoerbaarheid kozen we ervoor dit niet te doen. Op andere manieren wordt ingezet op de ondersteuning en waardering van mantelzorgers.

Er blijft in Best een rijk vrijwilligersleven bestaan.
(Nota maatschappelijke ondersteuning en zorg 2017 t/m 2020 )

% inwoners tussen de 18-65 jaar en boven de 65 jaar dat vrijwilligerswerk doet

>30% in 2020

(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2020)

2016: 32% (18-65 jaar) en 34% (>65 jaar)
2012:27% 18-65 jaar) en 30% (> 65 jaar)

GGD volwassenen en ouderenmonitor
(4-jaarlijkse monitor)

We voerden diverse acties uit de nota Maatschappelijke Ondersteuning & Zorg uit, waaronder:

 • Het Steunpunt Vrijwilligerswerk zette zich in op het samenbrengen van de vrijwilligersorganisaties, bijvoorbeeld in het VOZ-overleg (Vrijwilligers Organisaties Zorg). Daarnaast gaven we ook trainingen en workshops voor vrijwilligers. Ten slotte werden organisaties ondersteund bij het vinden van nieuwe vrijwilligers. Onder andere via de vrijwilligersvacaturebank, de workshop vinden en binden van vrijwilligers en het project Bestse Maatjes. Hier wordt gezamenlijk ingezet op het vinden van vrijwillige maatjes. We startten met onderzoeken wat de behoefte is aan een lokaal waarderingsinstrument en welke mogelijkheden hiervoor zijn.
 • Samen met een werkgroep vanuit 'Samen op ons Best' is een start gemaakt om te onderzoeken hoe we meer invulling kunnen geven aan het 'right to challenge'.

Er zijn en blijven voldoende geschikte
woningen voor
inwoners met een mobiliteitsbeperking.
(nota Wonen en zorg )

Tevredenheid over het aanbod van geschikte woningen.

Meer dan driekwart van de bevraagden is tevreden in 2018.

2018: -
2017: -
2016: -
2015: -

In 2019 wordt dit uitgevraagd.

Makelaars en woningcorporaties in Best en de Wmo klantmanagers.

We hebben diverse acties uit de nota Wonen en Zorg uitgevoerd, waaronder:

 • Gesprekken met woningcorporaties om het aantal en de kwaliteit van de woning aan te passen op deze doelgroep.
 • Bij nieuwbouw is het belang van levensloopbestendig wonen meegegeven. Hierdoor wordt elke nieuwe woning geschikt voor inwoners met een beperking.

Het werd duidelijk dat er een mismatch is tussen de beschikbaarheid van en de vraag naar geschikte betaalbare woningen

Een toegankelijke woonomgeving voor alle inwoners.
(nota Wonen en Zorg)

Tevredenheid over de toegankelijkheid van de woonomgeving

Meer dan driekwart van de bevraagden is tevreden in 2018

Bron: de leden van het gehandicapten-platform

2018: -
2017: -
2016: -
2015: -

Leden van het gehandicapten-platform.

Bevorderen van een toegankelijke woonomgeving is een continu proces vanuit de verschillende partijen (gemeente, gehandicaptenplatform, woningcorporaties, bewonersoverleggen et cetera). Bij de herinrichting van straten nemen we dit standaard mee.

Toename nieuwe woonzorginitiatieven, waarbij inwoners zelf het initiatief nemen.
(nota Wonen en Zorg)

Aantal nieuwe woonzorginitiatieven

Meer dan in 2017.

2018: 0
2017: 0
2016: -
2015: -

Gemeentelijke administratie

 • Er is geen speciale communicatie gevoerd over mogelijke zorgvormen.
 • Er is een aantal wooninitiatieven op de rand van de kern en het buitengebied. Deze ondersteunen we waar mogelijk. Vanwege de complexiteit van dergelijke particuliere initiatieven vergt realisatie een lange adem.

Er is goede passende, ondersteuning beschikbaar voor volwassen inwoners met een licht verstandelijke beperking.
(nota Wonen en Zorg)

Tevredenheid over het aanbod aan ondersteuning

Meer dan driekwart van de bevraagden is tevreden in 2018.

2018: Meer dan driekwart is tevreden
2017: -
2016: -
2015: -

Leden van het ondersteuningsteam Bestwijzer.

Samen met de regiogemeenten, is de tijdelijke 24-uurszorg van volwassen inwoners met een licht verstandelijke beperking verzorgd.

Inwoners met een psychische aandoening kunnen geschikt wonen.
(nota Wonen en Zorg)

Tevredenheid over de mogelijkheden om geschikt te wonen voor inwoners met een psychische aandoening

Meer dan driekwart van de bevraagden is tevreden in 2018

Bron: de leden van het ondersteuningsteam Bestwijzer

2018: -
2017: -
2016: -
2015: -

Leden van het ondersteuningsteam Bestwijzer

We maakten een begin met de toekomstvisie en een meerjarig plan van aanpak van de transformatie en doordecentralisatie van beschermd wonen.
De overgang van beschermd wonen naar begeleid wonen is een complex proces. Dit gaat minder snel dan gehoopt.
Best en veertien gemeenten binnen de regio Eindhoven blijven beleidsmatig en planvorming samenwerken. Over hoe, wat en wie is een eerste aanzet gemaakt.  In de lokale uitwerking betrekken we de zorgpartijen.

Voor kwetsbare jongvolwassen inwoners komt een geschikte woonvorm beschikbaar, waar zij onder begeleiding toe kunnen werken naar zelfstandigheid.

(nota Wonen en Zorg)

Realisatie van de woonvorm.

De woonvorm is gerealiseerd in 2018

De woonvorm is nog niet gerealiseerd.

Gemeentelijke administratie

In de prestatieafspraken 2018 tot en met 2021 met de woningcorporaties is het volgende opgenomen: 'er moeten voldoende en betaalbare woningen beschikbaar zijn of komen voor kwetsbare doelgroepen die uitstromen uit een intramurale woonsetting of een beschermde woonvorm.'
In de regio zijn nieuwe voorzieningen ontwikkeld die de inzet van dergelijke woonvormen stimuleren. Het betreft een continu proces.