Jaarrekening 2018

Sociaal Domein

Financiën WMO

Rekening 2017

Vastgestelde Begroting 2018

Gewijzigde Begroting

Rekening 2018

Lasten

9.452

9.402

9.488

Baten

723

738

670

Stortingen in de reserves

Bijdragen uit de reserves

80

153

153

Saldo na bestemming

8.649

8.512

8.665

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2018 ?

In het resultaatgebied Wmo zijn de lasten € 86.000 hoger. Exclusief loonkosten zijn de lasten € 43.000 lager.

De belangrijkste verschillen:

  • Per saldo lagere lasten voor de Wmo maatwerkvoorzieningen (€ 159.000 voordelig)
    Dit betreft onder meer de volgende Wmo maatwerkvoorzieningen: Wmo woningaanpassingen (€ 45.000 voordelig), hulp bij het huishouden (€ 60.000 voordelig) en Wmo begeleiding (€ 79.000 voordelig). De Wmo is een openeinderegeling waarbij de gemeente de vraag maar beperkt kan beïnvloeden. Hierdoor is er kans op onder- of overschrijding van budgetten.
  • Er is verder uitvoering gegeven aan de nota Wonen en Zorg. Dit heeft nog niet geleid tot uitgaven (€ 51.000 voordelig)
  • Er is sprake van een nagekomen last 2015 tot en met 2017 met betrekking tot een in het verleden te hoog opgenomen vordering CAK (eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen) (€ 130.000 nadelig)

De loonkosten zijn € 129.000 hoger. Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.

In het resultaatgebied Wmo zijn de baten € 68.000 lager.

De belangrijkste verschillen:

  • Van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zijn er minder ontvangsten geweest vanwege een lagere instroom van asielzoekers
    (€ 33.000 nadelig)
  • Lagere personeelsvergoeding exploitatie Bestwijzer (€ 29.000 nadelig)