Jaarrekening 2018

Sociaal Domein

Financiën Jeugd

Rekening 2017

Vastgestelde Begroting 2018

Gewijzigde Begroting

Rekening 2018

Lasten

6.128

8.347

8.380

Baten

108

108

142

Stortingen in de reserves

Bijdragen uit de reserves

217

183

183

Saldo na bestemming

5.803

8.056

8.055

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2018 ?

In het resultaatgebied Jeugd zijn de lasten € 33.000 hoger. Exclusief loonkosten zijn de lasten € 65.000 hoger.

De belangrijkste verschillen:

  • Lagere uitgaven preventief jeugdbeleid (€ 84.000 voordelig)
  • Per saldo hogere lasten voor de gespecialiseerde jeugdzorgvoorzieningen (€ 580.000 nadelig).
    Dit betreft onder meer de volgende jeugdzorgvoorzieningen: intramurale (jeugdzorg plus) voorzieningen (€ 106.000 nadelig), ondersteunend wonen
    (€ 191.000 voordelig), jeugd en veiligheid (€ 93.000 nadelig). Ook is er sprake van hogere uitgaven persoonsgebonden budgetten jeugd (€ 72.000 nadelig). De jeugdzorg is een openeinderegeling waarbij de gemeente de vraag maar ten dele kan beïnvloeden. Hierdoor is er kans op onder- of overschrijding van budgetten. Voor jeugdzorg plus heeft een afrekening over 2017 in 2018 plaatsgevonden ter grootte van € 112.000.
  • Hogere uitgaven leerlingenvervoer (€ 56.000 nadelig)

De loonkosten zijn € 32.000 lager. Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.

In het resultaatgebied Jeugd zijn de baten € 34.000 hoger. Er zijn geen noemenswaardige verschillen.