Jaarrekening 2018

Milieu en duurzaamheid

Beleid Milieu

Wat wilden we bereiken ?

Effect indicator

Streven

Resultaat over 2018

Bron

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2018 ?

Een energieneutrale en afvalloze gemeente

(beleidsplan energie-en materiaaltransitie)

Aandeel duurzame energie

14% van de totale hoeveelheid gebruikte energie in Best is in 2020 duurzaam opgewekt.
In 2023 is dit minimaal 16%.

(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2020)

2018: -
2017: -
2016 : 4,9 %
2015 : 3,5 % *

*Bij de berekening van 2016 over het jaar 2015 rekende de klimaatmonitor deels met cijfers van 2014; nu de cijfers van 2015 bekend zijn, is het percentage gecorrigeerd naar 3,5%.

Uitvoering gegeven aan het beleidsplan energie- en materiaaltransitie, waarbij de benodigde versnelling is gerealiseerd, conform het in 2017 door de raad vastgestelde 3* dossier:

Samen met inwoners, ondernemers, duurzaamheidscoöperatie, maatschappelijke partners, kennisinstellingen en woningbouw-corporaties uitvoering gegeven aan het uitvoeringsprogramma energietransitie 2017 - 2018. Speerpunten hierbij waren:

 • Zonnepanelen project Zuidoost-Brabant uitrollen. In de regio is 15% van de doelstelling om 7.000 daken in twee jaar tijd van zonnepanelen te voorzien gehaald. In Best ligt het percentage van haar aandeel al op 30%.
 • Haalbaarheid getoetst van zonneweides en vervolgens meegenomen in visie duurzame energie buitengebied.
 • Ingezet op Nul Op de Meter-woningen (NOM) bij nieuw- en bestaande bouw.

Andere aanvullende zaken:

 • Elektrisch vervoer is gestimuleerd door zowel communicatie erover als door het plaatsen van laadpalen.
 • Daarnaast vervult de gemeente haar voorbeeldfunctie met
  • zonnepanelen op eigen gemeentelijke panden en het aanbesteden van de klimaatinstallatie bij het gemeentehuis. Hierdoor kan het gemeentehuis van energielabel G naar A gaan
  • uitbreiding openbare LED-verlichting van 20 naar 45 %
  • vermindering gasverbruik van meer dan 50% bij zwembad.
 • Opzetten en aanbesteden van een regionaal energieloket dat inwoners informeert over duurzaamheidsmogelijkheden voor een woning.
 • De regionale samenwerking om tot synergie en een gedragen Regionale Energie Strategie te komen, kreeg vorm.

Omvang hoeveelheid restafval in kg per inwoner

maximaal 100 kg/per inwoner restafval in 2020 door 75% afvalscheiding van particulier afval

2018: 81,36 kg
2017 : 173 kg
2016 : 209,95 kg
2015 : 212,69 kg

Jaarrapportage afvalverwerker

Reductie gerealiseerd
Het eind 2017 geïmplementeerde afvalinzamelsysteem heeft geleid tot de gewenste reductie in de hoeveelheid restafval. Het hergebruikpercentage is bovendien enorm gestegen.

Weerstand
Het nieuwe systeem riep tijdens en na de introductie echter de nodige weerstand op. Grootste knelpunten blijken te zitten in de beperkte omvang van het restafvalbakje en de vervuiling van de PMD- fractie (plastic, metalen en drankkartons).

Evaluatie- en optimalisatietraject
Om deze reden startte in september 2018 een evaluatie- en optimalisatietraject.

Klankbordgroep raad
Een klankbordgroep van de raad keek in een aantal sessies kritisch naar het huidige systeem en naar alternatieve modellen en optimalisatiemogelijkheden.

Input bewoners
Ook bewoners vroegen we om input tijdens een thema-avond.

Een goed fysiek leefmilieu  

(milieubeleidsplan, verlengd tot inwerkingtreding Omgevingswet)

De concentratie van (ultra)fijnstof, stikstofdioxide en roet

< wettelijke norm

(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2019)

2018:  -
2017: voldaan
2016: voldaan
2015: voldaan

Kaart NSL
Evidence based CROW Solve maatregelenmix

Uitvoering gegeven aan het luchtbeleid waardoor de lokale emissie minimaal op hetzelfde niveau is gebleven.
De getroffen acties welke direct of indirect een positief effect kunnen hebben op de luchtkwaliteit, staan vermeld onder diverse beleidsvelden. Dit zijn onder andere maatregelen voor schoner vervoer, genoemd onder bovengenoemde kop 'een energieneutrale en afvalloze samenleving'. Ook is op enkele locaties de fietsinfrastructuur verbeterd of is aanpassing daarvoor voorbereid, zoals genoemd onder het programma 3.1 verkeersmaatregelen bij het beleidsveld mobiliteit.
'Uitvoeringsprogramma-lucht-2015-2020'

Huisvesting van  groepen kwetsbare  mensen op nieuwe locaties waar sprake is van hogere concentraties lucht verontreinigende stoffen

geen (0)

2018: 0
2017: 0
2016: 0
2015: 0

Squit XO

Ruimtelijke en infrastructurele initiatieven zijn getoetst aan de 'Handreiking luchtkwaliteit gevoelige bestemmingen Noord-Brabant '.

Aantal woningen en  geluidgevoelige bestemmingen met een te hoog  binnenniveau door geluid van wegverkeer, railverkeer, luchtvaart en  industrie

in 2021 2016
(gegevens 1x per 5 jaar beschikbaar; in jaarrekening 2022

2018: -
2017: -
2016: lager dan 2011
2015: -

Geluidbelasting-kaarten/tabel geluidgehinderden. Raadplegen op:
Groen en milieubeheer

Het 'Programma Geluid 2018-2023 ' is vastgesteld.

Het Programma beschrijft het te voeren beleid om de geluidbelasting minimaal op hetzelfde niveau te houden en waar mogelijk te verlagen. Het legt een relatie met gezondheid en andere beleidsvelden en het bevat voorgenomen maatregelen en de effecten daarvan voor de eerstvolgende vijf jaar.

 • Stiller asfalt aangebracht op wegen in het buitengebied.
 • Genoemde verkeersmaatregelen bij beleidsvelden luchtkwaliteit/ duurzaamheid/verkeer.
 • Enquête geluidsbeleving uitgevoerd
 • Subsidie ontvangen van Ministerie van I&W t.b.v. begeleiding en toezicht voor geluidsanering woningen.

De gemeente is afhankelijk van derden voor het aanpakken van knelpunten van geluid van rail- en luchtverkeer en wegverkeer op de snelwegen:

 • Prorail liet weten dat ze de knelpunten in Best (nog) niet aanpakt. Dit komt omdat het Ministerie van I&W (nog) geen financiële middelen aan Prorail gaf voor uitvoering van het Meerjaren-programma geluid (MJPG) voor gemeenten waarbij de geluidbelasting van railverkeer op woningen lager is dan 75 dB.
 • De resultaten van de geluidmeetpalen in Zuidoost-Best laten zien dat het geluidniveau vanwege vliegverkeer toenam bij locatie Spoor en locatie Zuidoost en afnam bij locatie Batadorp en locatie Villawijk. Wellicht komt dit door de baanspreiding. De geluidmeetpalen detecteerden meer vliegtuigpassages boven locatie Spoor en Zuidoost en minder boven Batadorp en Villawijk.

Geluidsniveau op alle zonebewakings-punten afkomstig van bedrijventerreinen 't Zand, Heide/Breeven

50dB(A)

2018:
50 : 't Zand en
Heide/Breeven

2017:
50 : 't Zand en
Heide/Breeven

2016 :
50 : 't Zand en
Heide/Breeven

2015 :
50 : 't Zand en
Heide/Breeven

Zonebewakingrapport

De geluidruimte die bedrijven nodig hebben, legden we vast in maatwerkvoorschriften bij de omgevingsvergunningen. Dit is ook gebeurd bij bedrijven die niet meldingsplichtig zijn, maar wel een geluidbijdrage hebben in de cumulatieve geluidbelasting.
We volgden hiervoor de werkwijze uit het ' Zonebeheerplan industrieterreinen 't Zand, Heide en Breeven '.

Milieujaarverslag

In verband met de verplichte jaarlijkse milieuverslaglegging (artikel 21.1 Wet milieubeheer) staan onderstaande cijfers gerapporteerd:

Aantal ingekomen aanvragen omgevingsvergunning milieu

5

Aantal beschikkingen omgevingsvergunning milieu

6

Aantal beschikkingen met termijnoverschrijding 

4

Aantal omgevingsvergunningen beperkte milieutoets

2

Aantal omgevingsvergunningen milieu neutraal wijzigen

1

Aantal ingetrokken omgevingsvergunningen milieu

0

Aantal ingekomen meldingen Activiteitenbesluit

26

Waarvan meldingen voor gemeentelijke inrichtingen

0

Aantal maatwerkprocedures

8

Aantal toetsingen milieuparagraaf voor ruimtelijke ontwikkelingen

46

Aantal besluiten tot het opleggen van hogere geluidsgrenswaarden

4