Jaarrekening 2018

Ruimte en bouwen

Beleid Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

Wat wilden we bereiken ?

Effect indicator

Streven

Resultaat over 2018

Bron

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2018 ?

Duidelijke ruimtelijke kaders voor het hele grondgebied van Best.

(Wet ruimtelijke ordening, Structuurvisie Best 2030 , Structuurvisie buitengebied , Structuurvisie Groene mantel met rode knopen en Nota grondbeleid 2015 ,

Geen

-

-

-

 • Eind 2018 startten we met de voorbereidingen om te komen tot een omgevingsvisie voor het gehele grondgebied van Best.
 • Het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte Hoge Akker, Speelheide en De Leeuwerik is vastgesteld.
 • Het voorontwerp van het bestemmingsplan buitengebied met milieueffectrapportage en diverse aanverwante beleidsdocumenten is voorbereid.

Vereenvoudigen en bundelen van omgevingsrecht (geen bron in begroting opgenomen).

Geen

-

-

-

 • Na afronding van fase 1 van het project Implementatie Omgevingswet organiseerden we ter voorbereiding op fase 2 samen met de gemeente Veldhoven een lnspiratie-event Samen ruimte maken.
 • In 2018 besloten we fase 2 van het project Implementatie Omgevingswet met drie gemeenten uit te gaan voeren. Waalre is aangesloten.
 • De concrete voorbereiding van fase 2 met de drie gemeenten is in december 2018 gestart. Concrete invulling hiervan vindt plaats op basis van het door de raad in december 2017 bepaalde ambitieniveau.

Overeenkomstig de woonvisie de sociale woningvoorraad  minimaal op peil houden en daarnaast maatwerk bieden: de
juiste woningen, wat betreft type, prijs en eigendom, op de juiste plek.

Aantal opgeleverde woningen

1.600 in de periode 2013 - 2022, waarvan 160 in 2018,
dan wel een ander door de raad vastgesteld woningaantal

 

2018: 208; 132 koop en 76 huur
2017: 173; 107 koop en 66 huur
2016: 189 woningen en 81 zorgwoningen
2015: 82
2014: 80
2013: 103

BAG/CBS

 • Met de vaststelling van het Afsprakenkader Wonen 2017 Stedelijk Gebied Eindhoven bleek dat het jaargemiddelde van 160 op te leveren woningen in 2018 en volgende jaren realistisch is.
 • Woonrijp maken plan Schutboom; de aanleg van straatwerk is afgerond, de resterende aanplant van het groen volgt voorjaar '19.
 • De derde fase van Dijkstraten is bouwrijp gemaakt, de gronden boden we aan de diverse ontwikkelaars aan en werden gedeeltelijk afgenomen. Het eerste project binnen fase 3 startte met de bouw.
 • Steegsche Velden fase A: deelgebied 1 is woonrijp gemaakt. Deelgebied 2 is bijna uitverkocht en in aanbouw. De Speeldonk is deels woonrijp. Deelgebied 3 is volop in verkoop. Het middenstuk met ook starterswoningen en goedkope koopwoningen is gerealiseerd. De bijbehorende parkeerkoffer is woonrijp gemaakt.
 • Voor de vervolgfase van Steegsche Velden (fase B); planontwikkeling met opstelling van het concept stedenbouwkundig plan. Regionale afstemming vond plaats met een instemming van het Portefeuillehoudersoverleg Wonen Stedelijk Gebied Eindhoven voor deze ontwikkeling.
 • Het stedenbouwkundig- en het beeldregieplan Aarlesche Erven is afgerond.  Dat resulteerde in een nieuw ontwerp-bestemmingsplan dat in december ter inzage is gelegd.
 • Oriëntatie op hoe met de inbreidingslocaties wordt omgegaan. Vanwege de diversiteit van deze locaties en de hieraan gerelateerde complexiteit met andere onderdelen is deze actie doorgeschoven naar 2019.

De landelijke regeling huisvesting voor vergunninghouders.

Aantal gehuisveste statushouders in 2018

Aantal afhankelijk van de taakstelling die wordt opgelegd.
Deze is medio oktober 2018 bekend.

Voor 2018: 50

2018: 50
2017: 57
2016: 66
2015: 34

Middels het Taakvolgsysteem van het COA.

Naar rato van het woningbezit van de drie woningcorporaties zijn 50 statushouders  gehuisvest.

Een vitaal en aantrekkelijk buitengebied voor inwoners en recreanten.

(Uitvoerings-programma Structuurvisie buitengebied
en Pamflet Landschapstriënnale 2020 )

Geen

-

-

-

 • De netwerksamenwerking binnen Het Groene Woud is voortgezet op basis van een herijkte samenwerkingsovereenkomst met de nieuwe Stichting Nationaal Landschap Het Groene Woud.
 • Binnen de gebiedsontwikkeling Kloppend Hart van Het Groene Woud werkten we vooral mee aan de realisatie van de natuurbrug over het spoor Best-Boxtel die in 2019 wordt opgeleverd.
 • De bestemmingsplannen voor Groene Poort en belevingscentrum De Vleut zijn vastgesteld. De rotonde Ringweg-Koppelstraat-Hooiweg is aangelegd.
 • Als onderdeel van project De Vleut maakten we het landschappelijke inrichtingsplan van De Scheeken in samenspraak met Brabants Landschap, IVN Best, erfgoedvereniging Dye van Best en betrokkenen grondeigenaren definitief en startten we de realisatie. Omdat de focus lag op project De Vleut is nauwelijks inzet gepleegd op andere uitvoeringsprojecten van de Structuurvisie buitengebied.

Een aantrekkelijk centrum

Beleidsakkoord 2014-2018

Geen

-

Herinrichting openbaar centrumgebied

-

Voor het nog niet ingevulde bestemmingsvlak aan het Dorpsplein (huidige parkeerterrein nabij Zeeman) verrichtten we voorbereidingen voor een nader te bepalen ontwikkeling met commercieel vastgoed en appartementen.