Jaarrekening 2018

Ruimte en bouwen

Financiën Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

Rekening 2017

Vastgestelde Begroting 2018

Gewijzigde Begroting

Rekening 2018

Lasten

14.438

12.519

1.461

5.892

Baten

12.612

11.716

263

4.675

Stortingen in de reserves

1.294

352

77

117

Bijdragen uit de reserves

1.876

268

418

5

Saldo na bestemming

1.244

887

856

1.329

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2018 ?

Lasten

In het resultaatgebied Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling zijn de lasten € 4.431.000 hoger. Exclusief loonkosten zijn de lasten € 4.604.000 hoger.

De loonkosten zijn € 173.000 lager. Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.

Hieronder worden de onderdelen ruimtelijke plannen exclusief loonkosten (bestemmingsplannen) en grondexploitatie afzonderlijk toegelicht.

Ruimtelijke plannen (€ 52.000 nadelig)

De belangrijkste verschillen:

  • afdracht voor de natuurcompensatie is niet uitgegeven (€ 56.000 voordelig)
  • hogere lasten inhuur externe adviseurs voor met name bestemmingsplannen buitengebied (€ 52.000 nadelig)
  • hogere lasten kostenverhaal derden door herzieningen van een aantal exploitatieplannen (€ 55.000 nadelig)

De loonkosten voor het onderdeel 'Ruimtelijke plannen' zijn € 43.000 lager. Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.

Grondexploitatie (€ 4.552.000 nadelig)

De belangrijkste verschillen:

  • er was een bedrag geraamd voor de aankoop van gronden in Steegsche Velden Oost Fase B. Deze gronden zijn nog niet verworven in 2018
    (€ 79.000 voordelig)
  • Hogere planontwikkelingskosten en kosten voorbereiding, toezicht en uitvoering vanwege meer uitvoering door derden (€ 220.000 nadelig). Dit betreft met name Aarlesche Erven.
  • Hogere bijdrage mutaties bouwgrondexploitatie. Dit betreft de boekhoudkundige afwikkeling van de bouwgrondexploitatie in verband met activering van de grondexploitaties op de balans (€ 4.380.000 nadelig).

Baten

In het resultaatgebied Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling zijn de baten € 4.412.000 hoger.
Hieronder worden de onderdelen ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen) en grondexploitatie afzonderlijk toegelicht.

Ruimtelijke plannen (€ 26.000 nadelig)
Hierin zijn geen noemenswaardige verschillen.

Grondexploitatie (€ 4.438.000 voordelig)

De belangrijkste verschillen:

  • Minder verkoopopbrengsten dan geraamd (€ 157.000 nadelig). Dit  betreft met name Steegsche Velden Oost Fase B
  • Lagere bijdrage mutaties bouwgrondexploitatie. Dit betreft de boekhoudkundige afwikkeling va de bouwgrondexploitaties in verband met activering van de grondexploitaties op de balans (€ 4.567.000 voordelig)