Jaarrekening 2018

Overhead

Financiën Overhead

Rekening 2017

Vastgestelde Begroting 2018

Gewijzigde Begroting

Rekening 2018

Lasten

7.965

8.570

8.397

8.529

Baten

125

17

17

173

Stortingen in de reserves

435

510

510

510

Bijdragen uit de reserves

1.061

1.323

1.347

873

Saldo na bestemming

7.214

7.739

7.543

7.992

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2018 ?

Lasten

In het resultaatgebied Overhead zijn de lasten  € 131.000 hoger.

De belangrijkste verschillen zijn:

  • Afschrijvingslasten automatisering € 380.000 (voordelig) Door een verschuiving van investeringen zijn ook de afschrijvingslasten doorgeschoven. Hier staat ook een lagere bijdrage uit de reserve tegenover.
  • Automatiseringskosten € 90.000 (nadelig).
  • Digitale dienstverlening € 50.000 (nadelig). In 2018 is dit bedrag onterecht overgeheveld naar 2019. Dit wordt gecorrigeerd in de 1e financiële rapportage 2019.
  • Extra inkoopondersteuning / verplichte audits € 60.000 (nadelig). Voornamelijk als gevolg van niet geplande inkooptrajecten.
  • Loonkosten € 310.000 (nadelig). Dit maakt onderdeel uit van het totaal resultaat op personeelslasten. Zie ook de baten.

Baten

In het resultaatgebied Overhead zijn de baten € 156.000 hoger.  

Het belangrijkste verschil is de ontvangen uitkeringen op het gebied van ziekte/zwangerschap € 145.000 (voordelig). Dit maakt onderdeel uit van het totaal resultaat op personeelslasten (zie paragraaf bedrijfsvoering).