Jaarrekening 2018

Paragraaf Lokale heffingen

ALGEMEEN

Deze paragraaf geeft inzicht in diverse gemeentelijke belastingen en heffingen. Bij gemeentelijke belastingen wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • belastingen: de opbrengst  is bestemd voor de algemene middelen, zoals , de onroerende-zaakbelastingen (OZB) en de toeristenbelasting;
  • bestemmingsheffingen: deze worden gebruikt om de kosten van de dienstverlening of voorziening te dekken, zoals de afvalstoffenheffing, rioolheffing en leges.

ONTWIKKELINGEN in 2018

In 2018 zijn de leges en heffingen gemiddeld met 1,5% verhoogd ten opzichte van 2017. Voor het rioolheffing en de afvalstoffenheffing gaan we uit van 100% kostendekking.

KOSTENTOEREKENING EN KOSTENDEKKING in 2018

Hieronder wordt inzicht gegeven in de kostentoerekening en de kostendekking van de lokale heffingen in 2018:

Soort heffing/ leges

Taakveld 

Directe lasten

Indirecte 
lasten**

Totale lasten
rekening

Totale opbrengsten
rekening

Totale opbrengsten 
-/- totale lasten

% gerealiseerde
kostendekk.

Titel 1. Leges Algemene dienstverlening

Leges burgelijke stand

0.2

18.295

16.222

34.517

45.392

10.875

131,5%

Leges reisdocumenten

0.2

239.255

73.385

312.640

331.815

19.175

106,1%

Leges rijbewijzen

0.2

79.520

37.602

117.122

149.653

32.531

127,8%

Leges verstrekkingen BRS

0.2

53.757

5.591

59.348

10.087

-49.261

17,0%

Leges overige publiekszaken

0.2

48.060

16.026

64.086

47.089

-16.997

73,5%

Leges kabels en leidingen

2.1

60.503

20.386

80.889

119.218

38.329

147,4%

Leges APV

2.1

226.522

147.385

373.907

17.064

-356.843

4,6%

Totaal titel 1:

725.912

316.597

1.042.509

720.318

-322.191

69,1%

Titel 2. Leges fysieke leefomgeving /  omgevingsvergunning  

Vergunningverlening milieu 

8.3

32.994

73.858

106.852

4.800

-102.052

4,5%

Vergunningverlening ruimtelijke 

regelgeving 

8.3

484.445

245.713

730.158

871.627

141.469

119,4%

Totaal titel 2:

517.439

319.571

837.010

876.427

39.417

104,7%

Titel 3. Leges Europese dienstenrichtlijn   

Leges voor horeca, evenementen, overig***

1.2

48.251

39.891

88.142

19.145

-68.997

21,7%

Totaal titel 3:

48.251

39.891

88.142

19.145

-68.997

21,7%

Overige heffingen  

Marktgeld

3.3

25.680

15.896

41.576

21.807

-19.769

52,5%

Lijkbezorgingsrechten

7.5

10.078

2.144

12.222

14.650

2.428

119,9%

Afvalstoffenheffing

4.752.355

84.967

4.837.322

2.860.864

-1.976.458

- opbrengsten afvalstromen

1.034.914

1.034.914

- opbrengsten milieustraat

127.207

127.207

Saldo afvalstoffenheffing

7.3

4.752.355

84.967

4.837.322

4.022.985

-814.337

83,2%

Rioolheffing

7.2

2.086.269

218.466

2.304.735

2.234.563

-70.172

97,0%

Totaal 4:

6.874.382

321.473

7.195.855

5.131.884

-2.063.971

71,3%

Totaal leges  

8.165.984  

997.532  

9.163.516  

6.747.774  

-2.415.742  

73,6%  

*: % opslag indirect = indirecte lasten begroting 2018 / directe lasten begroting 2018 X 100% 

**: de indirecte kosten zijn overgenomen uit de begroting 2018

***:  de administratie in 2017 was  niet ingericht om inzicht in titel 3 leges te verschaffen.Vanaf 2018 kan dit inzicht wel gegeven worden.

KOSTEN VAN HEFFING EN INVORDERING

Kosten die samenhangen met het innen van leges en belastingen worden perceptiekosten genoemd.

De totale perceptiekosten  bedroegen in 2018 € 209.802*. De totale opbrengst van leges en belastingen was in 2018 € 10.646.190*. Daarmee waren de perceptiekosten in 2018 2,78% van de opbrengst.

* het betreft opbrengsten van de onroerende-zaakbelastingen, de precariobelasting, de toeristenbelasting, de bouwgrondbelasting, de reclamebelasting, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Verder zijn onder de perceptiekosten ook 1/3 van de kosten die gemaakt worden vanwege de wet WOZ verwerkt.

OVERZICHT GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de belastingopbrengsten in 2018:

Opbrengsten belastingen, leges en heffingen

Werkelijk 2017

Begroting 2018 (G)

Werkelijk 2018

Belastingen:

Onroerende-zaakbelastingen

5.198.125

5.413.000

5.376.419

Bouwgrondbelasting

6.801

2.404

2.404

Reclamebelasting

54.828

62.432

55.316

Precariobelasting

95.225

92.671

96.184

Toeristenbelasting

18.211

14.210

20.440

Totaal opbrengst belastingen:

5.373.190

5.584.717

5.550.763

Leges en heffingen:

Afvalstoffenheffing

3.060.594

2.923.842

2.860.864

Rioolheffing

2.193.925

2.263.765

2.234.563

Leges algemene dienstverlening (o.a. leges burgerzaken)

674.638

564.791

601.100

Leges fysieke leefomgeving / omgevingsvergunningen (o.a. leges WABO en milieu)

1.022.828

874.800

871.627

Leges Europese dienstenrichtlijn (.o.a. leges voor evenementen)*

p.m.

35.407

19.145

Lijkbezorgingsrechten

3.279

4.067

14.650

Marktgeld

23.451

25.099

21.807

Totaal opbrengst leges en heffingen

6.978.715

6.691.771

6.623.756

Totaal

12.351.905

12.276.488

12.174.519

*In 2017 zijn deze leges zijn begrepen onder leges algemene dienstverlening.

Gemiddelde lastendruk per gezin

Belasting / heffing:

Rekening 2017

Rekening 2018

Onroerende-zaakbelastingen o.b.v. de gemiddelde 

WOZ-waarde van woningen

254

258

Afvalstoffenheffing

251

235

Rioolheffing

163

165

Totale lastendruk Best

669

658

De totale lastendruk is gedaald in 2018. Dit komt doordat het tarief voor de afvalstoffenheffing gebaseerd was op een nieuwe afval inzamelmethodiek.

Lastendruk Best in 2018 t.o.v. de gemiddeld landelijke lastendruk in 2018 (voor een woningeigenaar/meerpersoonshuishouden)

Best

Gemiddeld

Laagst

Hoogst

658

721

505

1.234

Bron: Atlas van de lokale lasten 2018.

Vergelijking lastendruk Best 2018 met de regio (voor een woningeigenaar / meerpersoonshuishouden)

Best

Eindhoven

Nuenen

Oirschot

Son en Breugel

Veldhoven

658

619

917

836

613

560

Bron: Atlas van de lokale lasten 2018.

Toelichting ontwikkeling lastendruk

Best nam qua hoogte gemeentelijke lastendruk in 2018 plek 68 van de 387 gemeenten in. Hierbij is de gemeente die op 1 staat de goedkoopste gemeente en gemeente die op plaats 387 staat de duurste.

Belastingcapaciteit

De belastingcapaciteit laat zien hoe de lastendruk zich verhoudt ten opzichte van de landelijk gemiddelde lastendruk. Dit is de lokale lastendruk in 2018 ten opzichte van de landelijk gemiddelde lastendruk in 2018 uitgedrukt in een percentage. De belastingcapaciteit in 2018 was: 658/721 x100%=91,26% (in 2017 91%).

TOELICHTING BELASTINGEN EN HEFFINGEN

Afvalstoffenheffing
In 2018 is een nieuwe systematiek van afvalstoffeninzameling geïntroduceerd. Als onderdeel hiervan worden afvalstromen meer gescheiden dan voorheen het geval was. Gebleken is dat afvalstromen vervuild zijn aangeboden. Hierdoor zijn opbrengsten achtergebleven bij de raming.

Kwijtschelding
Kwijtscheldingsverzoeken zijn in 2018 op basis van het vastgestelde kwijtscheldingsbeleid beoordeeld.
Er zijn 503 verzoeken (gedeeltelijk) toegekend tot een bedrag van € 195.674.

ga terug