Jaarrekening 2018

Cultuur, sport, recreatie en vrije tijd

Dit programma bestaat uit de onderdelen cultuur, kunst, sport, erfgoed, recreatie en toerisme. Het programma is gericht op het stimuleren van activiteiten op deze gebieden. De activiteiten dragen in hoofdzaak bij aan de realisatie van doelstellingen op een breder maatschappelijk terrein, bijvoorbeeld maatschappelijke participatie of gezondheid.

Rollen
De gemeentelijke rollen dienstverlenend, regisserend, meewerkend en faciliterend komen in dit programma aan bod. Op het gebied van sport faciliteren wij door het beschikbaar stellen van subsidies en accommodaties.  Voor cultuur en kunst voeren diverse culturele organisaties het  uitvoeringsprogramma Cultuur en Kunst uit dat tweejaarlijks aan de raad wordt voorgelegd. De gemeente heeft hierin een regisserende rol. Daarnaast worden diverse subsidies beschikbaar gesteld. Wat betreft recreatie en toerisme stellen wij subsidie ter beschikking voor vernieuwende initiatieven. In deze beginfase heeft de gemeente bij Best Bijzonder! een regisserende rol. Organisaties en inwoners worden bij de uitvoering betrokken. Bij erfgoed wordt bij de aanwijzing van gemeentelijke monumenten met de erfgoedverenigng intensief samengewerkt.

Lasten

schaal x € 1.000
Begroot € 4.529.918
Gerealiseerd € 4.133.777
Afwijking € 396.141
ga terug