Jaarrekening 2018

Ruimte en bouwen

Dit programma omvat de ruimtelijke beleidsontwikkeling, zowel binnen de bebouwde kom als voor het buitengebied. Denk hierbij aan ruimtelijke plannen zoals structuurvisies, bestemmingsplannen en aan beleidsontwikkeling op het gebied van wonen. Daarnaast gaat het om woningbouwafspraken binnen de samenwerking Stedelijk Gebied Eindhoven, prestatieafspraken met woningcorporaties, bouwgrondexploitaties en om plannen voor natuur en landschap. Vergunningverlening en toezicht en handhaving op de beleidsvelden ruimte en bouwen maken ook onderdeel uit van dit programma. De voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet valt hier eveneens onder.
 
Rollen
In dit programma hebben we als gemeente meerdere rollen. De regisseursrol: vaststellen van de ruimtelijke kaders, implementeren van de Omgevingswet, coördineren van het woningbestand, het maken van prestatieafspraken en de realisatie van een aantrekkelijk centrum. Facilitator: onder andere bij de begeleiding van principeverzoeken en het bijeen brengen van partijen. Dienstverlenend bij het verlenen van vergunningen en startersleningen.

Lasten

schaal x € 1.000
Begroot € 2.498.211
Gerealiseerd € 7.179.166
Afwijking € -4.680.955
ga terug