Jaarrekening 2018

Financieringsparagraaf

Inleiding

In deze paragraaf wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde financieringsbeleid in 2018.

Ontwikkeling rente

In de tabel hieronder is de werkelijke ontwikkeling van de rente tot en met 2018 weergegeven:

Renteontwikkeling en de gevolgen daarvan voor de bedrijfsvoering:

In 2018 zijn de renteniveaus onverminderd laag gebleven en nauwelijks gewijzigd. Dit is overeenkomstig de prognose in begroting 2018.  

A. Gevolgen van de ontwikkeling van de korte rente voor onze financieringspositie in 2018:
1. Opgenomen kortlopende geldleningen:
In 2018 is structureel sprake geweest van een financieringsoverschot. Er zijn daarom geen kortlopende geldleningen aangetrokken.

2. Verstrekte kortlopende leningen:
Zoals hierboven is aangegeven, was er in 2018 structureel sprake van een financieringsoverschot. Decentrale overheden zijn wettelijk verplicht om financieringsoverschotten overschotten aan te houden in 's-Rijksschatkist. De ontvangen rentevergoeding op tegoeden is 0%. Vooralsnog wordt geen negatieve rente berekend. Als dit op basis van de marktrente wel van toepassing wordt, betekent dit dat er een rente moet worden betaald over de tegoeden die in de schatkist worden aangehouden.

B. Gevolgen van de ontwikkeling van de langlopende rente voor onze financieringspositie in 2018:
1. Aantrekken van langlopende leningen:

Als op basis van onze financieringsbehoefte een geldlening nodig is met een rentetypische looptijd van langer dan 1 jaar, moet rente worden betaald. In 2018 zijn geen langlopende geldleningen aangetrokken.

2. Verstrekken van langlopende leningen:
a. Verstrekte geldleningen in het kader van de bedrijfsvoering:
Overschotten zijn overeenkomstig geldende wetgeving aangehouden in de schatkist. De rentevergoeding in de schatkist was ongeveer 0%.
b. Verstrekte leningen in het kader van de publieke taak:
Op 11 september 2017 is besloten om een projectfinanciering van maximaal € 1.828.115 te verstrekken voor het project "De Groene Zone". Per 31 december 2018 was hiervan € 84.727 opgenomen.
Deelnemers kunnen via dit project van de gemeente een lening krijgen voor de aanleg van zonnepanelen. De looptijd van de lening is maximaal 15 jaar en de rentevergoeding per jaar bedraagt 1,35%.

Op 6 november 2018 is besloten om een projectfinanciering van € 272.000 te verstrekken aan het Regionaal Ontwikkelfonds Werklokaties B.V. voor de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst. Per 31 december 2018 was hiervan € 16.948 opgenomen. De lening is renteloos verstrekt. Aflossing ervan is onzeker en vindt plaats onder voorwaarden plaats na afloop van 2032.

Renteresultaat

Onderstaande tabel geeft inzicht in het behaalde renteresultaat in 2018:

Berekening werkelijk renteresultaat 2018

-/- is nadelig

Omschrijving:

2018

a. Rentelasten aangetrokken financieringen:

-11.287

b. Renteopbrengst verstrekte financieringen:

438.469

Voordelig rentesaldo financieringen

427.182

c1: Rentebaten vanuit grondexploitaties (0,38%)

0

c2: Rentebaten vanuit projectfinancieringen (Grex Molenstraat)

0

c3: Correctie rentebaten van doorverstrekkingen

0

Voordelig rentesaldo na directe toerekeningen

427.182

d1: -/- rente over eigen vermogen

0

d2: -/- rente over voorzieningen

0

Voordelig rentesaldo toe te rekenen aan investeringen

427.182

f. toegerekende rente aan  investeringen (via renteomslag)*

0

Voordelig renteresultaat:

427.182

* er is sprake van een renteoverschot, geen toerekeningen aan investeringen

* Conform actuele regelgeving worden voordelige renteresultaten niet toegerekend aan de taakvelden.

Toelichting tabel:
Het voordelige renteresultaat van 2018 wordt is verwerkt als voordeel in de jaarrekening 2018.

Beleggingsportefeuille

De beleggingsportefeuille is op te splitsen in 3 onderdelen:

  1. verstrekte leningen met een lange rentevastperiode: > 1 jaar;

Het betreft een tweetal leningen aan een woningcorporatie met een boekwaarde per 31 december 2018 van € 5,332 miljoen.  Het rendement op deze geldleningen was 6,5%.  Daarnaast zijn in het kader van de publieke taak in het verleden diverse leningen aan derden verstrekt. De boekwaarde hiervan per 31 december 2018 was € 2.123.620 (startersleningen, leningen "De Groene Zone" en leningen aan diverse verenigingen en stichtingen).

  1. opgenomen leningen met een lange rentevastperiode: > 1 jaar;

Het betreft een tweetal geldleningen in portefeuille met een boekwaarde per 31 december 2018 van € 1,9 miljoen. De rente die op deze leningen gemiddeld is betaald is 1,9%.

  1. tijdelijk verstrekte leningen (beschikbare financiële middelen) met een korte rentevastperiode: ≤ 1 jaar:  

Per 31 december 2018 was ons financieringsoverschot in de schatkist € 3,389 miljoen. Daarnaast was het saldo op de rekening courant bij de BNG en de Rabobank € 0,411 miljoen. Totaal was het tijdelijk overschot per 31 december 2018 € 3,8 miljoen. De overheid heeft geen rente vergoed op het saldo in de schatkist.

Renterisicobeheersing

Renterisico’s zijn onder meer beperkt door:

  • te beslissen op basis van een actuele liquiditeitsprognose;
  • het hanteren van een actuele rentevisie;
  • te toetsen aan de kasgeldlimiet, ter beheersing van renterisico's op korte schulden;
  • te toetsen aan de renterisiconorm, ter beheersing van renterisico's op lange schulden;

Modelstaat B: beheersing renterisico's op langlopende leningen  Bedragen x € 1.000

Stap

Variabelen berekening norm

2017

2018

2019

2020

1  Renteherzieningen op vaste schuld

0

0

0

0

2a Aflossingen bestaande portefeuille

1.775

1.777

112

28

2b Aflossingen nieuwe portefeuille*

0

3.333

3.333

3.333

3 (1+2) Renterisico

1.775

5.110

3.445

3.361

4 Renterisiconorm**

14.140

14.140

14.140

14.140

5 (4-3) Ruimte onder renterisiconorm

12.365

9.030

10.695

10.779

 Bepaling aflossingen nieuwe portefeuille

In dit overzicht wordt uitgegaan van een langlopende lening per 1-1-2017 van € 10 miljoen met een looptijd van 3 jaar om het verwachte financieringstekort af te dekken. Aflossing vindt plaats in 3 jaarlijkse termijnen, voor het eerst in 2018.

** Berekening renterisiconorm

Begrotingstotaal 2017

70.700.000

Te hanteren % uitvoeringsregeling

20%

Renterisiconorm

14.140.000

Ontwikkeling beschikbare financiële middelen
Met een prognose van het verloop van onze beschikbare financiële middelen, een liquiditeitsprognose, worden geldstromen in de tijd uitgezet. De belangrijkste doelen van een dergelijke prognose zijn:
- inschatten hoeveel geld er op een moment beschikbaar is;
- het zo efficiënt mogelijk omgaan met financieringstekorten en overschotten;
- het beheersen van renterisico's . Met behulp van een actueel inzicht in het verloop van de geldstromen, kunnen de rentelasten worden beperkt
  en/of renteopbrengsten worden gemaximaliseerd.

In 2018 is steeds sprake geweest van financieringsoverschotten.

Conclusie:

In 2018 hebben zich geen financieringstekorten voorgedaan, waardoor we geen leningen hebben hoeven aan te trekken.

Renterisicobeheersing voor de korte termijn: de kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet stelt een limiet aan het bedrag dat een gemeente aan leningen met een kortlopende rente (< 1 jaar) mag hebben. Bij een overschrijding van deze limiet van meer dan twee kwartalen, moeten leningen boven de limiet omgezet worden naar leningen met een langlopende rente (> 1 jaar).

Conclusie:
In 2018 hebben zich geen financieringstekorten voorgedaan. De kasgeldlimiet is niet overschreden in 2018.

Renterisicobeheersing voor de lange termijn: de renterisiconorm

Decentrale overheden zijn verplicht om renterisico's op langlopende schulden te beheersen. Onderdeel hiervan is het rapporteren over de renterisiconorm, volgens onderstaand model.

Modelstaat B 2018 (bedragen x € 1.000)

1. Renteherzieningen op vaste schuld

0

2. Aflossingen

1.777

3. Renterisico/herfinanciering (1+2)

1.777

4. Renterisiconorm

15.118

5. Ruimte binnen de renterisiconorm (4-3)

13.341

Conclusie:

In 2018 zijn er geen langlopende schulden aangegaan. De renterisiconorm is in 2018 niet overschreden.

Koersrisicobeheersing

Koersrisico’s zijn uitgesloten door alleen transacties te verrichten waarbij de oorspronkelijke inleg gegarandeerd is en uitsluitend transacties te verrichten in de valuta Euro (€).

Conclusie:

Er is geen koersrisico gelopen.

Kredietrisicobeheersing

Nederland wordt door de erkende ratingagency’s S&P, Moody's en Fitch qua kredietwaardigheid beoordeeld met een AAA rating. Dit is de hoogst mogelijke kredietwaardigheid.

Conclusie:

Het risico op het verlies van financiële middelen is gering.

ga terug