Jaarrekening 2018

Overzicht baten en lasten per taakveld

Overzicht baten en lasten per taakveld

Naam categorie

Taakvelden

Som van Lasten realisatie

Som van Baten realisatie

Som van Saldo

0 - Bestuur en ondersteuning

01 - Bestuur

3.249.279,99

-237.842,42

3.011.437,57

010 - Mutaties reserves

12.326.864,21

-16.613.384,93

-4.286.520,72

011 - Resultaat vd rekening baten en lasten

219.721,40

0,00

219.721,40

02 - Burgerzaken

653.847,92

-583.418,32

70.429,60

04 - Overhead

8.650.581,35

-173.377,95

8.477.203,40

05 - Treasury

-132.475,21

-523.401,30

-655.876,51

061 - OZB woningen

257.932,13

-3.245.824,00

-2.987.891,87

062 - OZB niet-woningen

0,00

-2.130.595,00

-2.130.595,00

064 - Belastingen overig

209.802,17

-174.536,60

35.265,57

07 - Alg.uitkering en ov.uitk.Gemeentefonds

4.668,00

-36.733.269,95

-36.728.601,95

08 - Overige baten en lasten

963.874,76

-92.286,44

871.588,32

09 - Vennootschapsbelasting (VPB)

14.000,00

0,00

14.000,00

Totaal 0 - Bestuur en ondersteuning

26.418.096,72

-60.507.936,91

-34.089.840,19

1 - Veiligheid

11 - Crisisbeheersing en brandweer

1.290.304,29

-88.017,96

1.202.286,33

12 - Openbare orde en veiligheid

935.507,52

-38.134,65

897.372,87

Totaal 1 - Veiligheid

2.225.811,81

-126.152,61

2.099.659,20

2 - Verkeer, vervoer en waterstaat

21 - Verkeer en vervoer

2.272.751,96

-371.368,24

1.901.383,72

22 - Parkeren

79.232,42

-10.059,62

69.172,80

25 - Openbaar vervoer

78.758,57

-24.135,00

54.623,57

Totaal 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat

2.430.742,95

-405.562,86

2.025.180,09

3 - Economie

31 - Economische ontwikkeling

850.305,07

-446.047,43

404.257,64

33 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

25.680,27

-21.807,27

3.873,00

34 - Economische promotie

326.761,39

-271.755,95

55.005,44

Totaal 3 - Economie

1.202.746,73

-739.610,65

463.136,08

4 - Onderwijs

42 - Onderwijshuisvesting

765.401,22

-151.920,58

613.480,64

43 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.103.457,69

-586.911,39

516.546,30

Totaal 4 - Onderwijs

1.868.858,91

-738.831,97

1.130.026,94

5 - Sport, cultuur en recreatie

51 - Sportbeleid en activering

217.224,77

0,00

217.224,77

52 - Sportaccommodaties

1.572.382,78

-681.222,34

891.160,44

53 - Cultuurpresentatie,-productie,-participatie

641.237,65

-42.396,98

598.840,67

54 - Musea

102.558,00

0,00

102.558,00

55 - Cultureel erfgoed

99.212,01

-1,00

99.211,01

56 - Media

557.920,13

-101.106,92

456.813,21

57 - Openbaar groen en recreatie

1.818.105,01

-117.444,11

1.700.660,90

Totaal 5 - Sport, cultuur en recreatie

5.008.640,35

-942.171,35

4.066.469,00

6 - Sociaal domein

61 - Samenkracht en burgerparticipatie

3.315.334,52

-183.711,58

3.131.622,94

62 - Wijkteams

1.057.390,29

-274.133,01

783.257,28

63 - Inkomensregelingen

8.540.060,92

-6.007.811,23

2.532.249,69

64 - Begeleide participatie

3.135.761,18

-1.646,00

3.134.115,18

65 - Arbeidsparticipatie

861.531,15

-24.850,00

836.681,15

66 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)

628.996,12

0,00

628.996,12

671 - Maatwerkdienstverlening 18+

4.771.888,80

-336.182,90

4.435.705,90

672 - Maatwerkdienstverlening 18-

5.859.286,83

-5.144,63

5.854.142,20

682 -  Geëscaleerde zorg 18-

684.977,89

0,00

684.977,89

Totaal 6 - Sociaal domein

28.855.227,70

-6.833.479,35

22.021.748,35

7 - Volksgezondheid en milieu

71 - Volksgezondheid

972.845,25

0,00

972.845,25

72 - Riolering

1.563.040,91

-2.258.279,33

-695.238,42

73 - Afval

3.691.094,23

-4.022.985,13

-331.890,90

74 - Milieubeheer

866.743,02

-19.131,01

847.612,01

75 - Begraafplaatsen en crematoria

10.078,49

-14.650,25

-4.571,76

Totaal 7 - Volksgezondheid en milieu

7.103.801,90

-6.315.045,72

788.756,18

8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted.vernieuw.

81 - Ruimtelijke ordening

1.010.623,72

-186.122,89

824.500,83

82 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

4.728.851,18

-4.458.553,81

270.297,37

83 - Wonen en bouwen

1.324.991,82

-924.925,67

400.066,15

Totaal 8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted.vernieuw.

7.064.466,72

-5.569.602,37

1.494.864,35

Eindtotaal

82.178.393,79

-82.178.393,79

0,00

ga terug