Jaarrekening 2018

Algemene dekkingsmiddelen

Naast de te realiseren programma’s bevat de begroting het overzicht van algemene dekkingsmiddelen en een bedrag voor onvoorziene uitgaven.

Informatiebron
De algemene dekkingsmiddelen zijn niet als baten in de diverse programma’s opgenomen. Het overzicht is geen programma, maar is bedoeld als informatiebron voor de gemeenteraad en Provinciale Staten.  De informatie omvat de lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is, de algemene uitkeringen, het dividend, het saldo van de financieringsfunctie (renteresultaat), de overige algemene dekkingsmiddelen en het bedrag voor onvoorziene uitgaven.

Lasten

schaal x € 1.000
Begroot € 7.825.322
Gerealiseerd € 12.407.684
Afwijking € -4.600.361
ga terug