Jaarrekening 2018

Resultaat en toelichting

Resultaat en toelichting

RESULTAAT EN TOELICHTING

Het overzicht van baten en lasten per programma en resultaatgebied is opgenomen in het jaarverslag onder de betreffende programma's. De analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening (realisatie) is opgenomen in de programmaverantwoording bij het betreffende resultaatgebied onder het kopje ‘Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2018 en realisatie 2018’. Deze analyse maakt onderdeel uit van de jaarstukken.

Toelichting resultaat

Bedragen in euro’s (- = nadelig)

Begrotingssaldo bij vaststelling op 6 november 2017 excl. 1e wijziging 

766.373

Vastgestelde begrotingswijzigingen  

-1.448.993

Vastgestelde wijzigingen conform 1e t/m 3e financiële rapportage

1.706.877

Overhevelingen van 2018 naar 2019 conform 3e financiële rapportage (W14)

1.638.018

Te verwachten batig saldo 2018

2.662.275

Mutaties op hoofdlijnen na de 3e financiele rapportage:

Extra storting in voorziening uitkeringsverplichtingen voormalig personeel

-289.000

Straatverlichting - elektriciteitskosten

66.000

Onderhoud plantsoenen/bomen

-58.000

Afgewikkelde complexen

-65.000

Subsidie voorschoolse voorzieningen (incl. afrek. 2016/2017)

86.000

Lagere huuropbrengst sporthal 

-69.000

Scholing en activering

122.000

Lagere uitgaven minimabeleid (zie ook overlopende posten)

136.000

Algemene voorzieningen welzijn (statushouders)

-58.000

Algemene voorzieningen (overige)

-82.000

Jeugdbeleid

77.000

Specialistische jeugdhulp 

-153.000

Hogere lasten inzameling en verwerking huisvuil

-645.000

Handhaving milieuwetgeving

-50.000

Riolering 

-70.000

Niet te verhalen kosten particuliere initiatieven / kostenverhaal derden

-99.000

Grondexploitaties (o.a. lagere toerekening apparaatskosten)

-381.000

Handhaving ruimtelijke regelgeving                 

-107.000

Renteresultaat treasury

99.000

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

120.000

Voorziening dubieuze debiteuren

-70.000

Automatisering

-90.000

Digitale dienstverlening (onterecht overgeheveld corr. 1e fin rapp 2019)

-50.000

Extra inkoopondersteuning / verplichte audits

-60.000

Nadelig saldo personeelslasten                          

-468.000

Overige verschillen (< 50.000)

-354.612

Totaal mutaties

-2.512.612

Subtotaal resultaat (bedrijfseconomisch)

149.663

Overlopende posten waaraan in 2018 een bestemming wordt gegeven: 

Sociaal cultureel fonds

704

Regionale projecten

14.554

Culturele activiteiten

15.000

NK Veldloop ambtenaren 2019

7.452

Verwarde personen

-5.825

Landschapsfonds

17.957

Juridische procedures

11.840

Toezicht informatieplicht energiebesparende maatregelen / comp. alg. uitk.

4.887

Toezicht op uitvoering van energie-audits / compensatie via alg. uitkering

3.489

70.058

Batig rekening resultaat

219.721

Specificatie algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Bedragen in duizenden euro's

Lasten

Realisatie

2017

Vastgestelde
begroting
2018

Gewijzigde
begroting
2018

Realisatie

2018

Lasten *

3.202

1.227

3.191

1.692

Heffing vennootschapsbelasting

-32

36

0

14

Betaalde/doorberekende rente (treasury)

-73

-53

-53

-168

Onvoorziene uitgaven

0

50

18

0

Totaal lasten

3.097

1.260

3.156

1.538

* inclusief rekening- en begrotingsaldo

1.023

766

2.662

220

Specificatie baten algemene dekkingsmiddelen

Bedragen in duizenden euro's

Baten

Realisatie

2017

Vastgestelde
begroting
2018

Gewijzigde
begroting
2018

Realisatie

2018

Lokale heffingen

Opbrengst onroerende-zaakbelastingen

5.198

5.413

5.413

5.376

Opbrengst bouwgrondbelasting

7

2

2

2

Opbrengst precariobelasting

95

93

93

96

Opbrengst toeristenbelasting

18

14

14

20

Opbrengst reclamebelasting

55

62

62

55

Algemene uitkeringen

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

20.626

21.953

22.695

22.815

Decentralisatie-uitkering combinatiefuncties

76

76

76

76

Huishoudelijke hulp toelage

0

0

0

0

Integratieuitkering WMO

1.909

1.897

2.040

2.040

Integratie-uitkering sociaal domein: Wmo 2015

3.246

3.350

3.390

3.390

Integratie-uitkering sociaal domein: Jeugd

4.453

4.748

4.870

4.870

Integratie-uitkering sociaal domein: Participatie

3.572

3.363

3.543

3.543

Dividend

Dividenduitkering N.V. B.N.G.

40

31

62

62

Saldo financieringsfunctie

Renteresultaat

0

0

0

0

Ontvangen rente (treasury)

533

439

461

444

Overige

Bespaarde rente reserves

0

0

0

0

Inkomsten commerciële buitenreclame

38

35

35

40

Overige baten

885

989

989

125

Totaal baten 

40.751

42.465

43.745

42.954

Heffing vennootschapsbelasting

Bedragen in duizenden euro's

Lasten

Realisatie

2017

Vastgestelde
begroting
2018

Gewijzigde
begroting
2018

Realisatie

2018

Programma 11

Heffing vennootschapsbelasting overige

-32

36

0

14

Totaal heffing vennootschapsbelasting

-32

36

0

14

ga terug