Jaarrekening 2018

Balans en toelichting

Balans en toelichting

De prognoses van het Centraal Planbureau (CPB) worden door het Kabinet overgenomen in de Rijksbegroting. De programmabegroting is mede gebaseerd op informatie van het CPB. Zo nemen we het prijsindexcijfer over voor de berekening van de prijsinflatie. De gehanteerde prijsindex bedraagt in 2019 2,3% en in de jaren 2020-2022 1,7%. De lonen zijn geïndexeerd met 3,4%.
Voor de ontwikkeling van de sociale structuur (onze inwoners naar leeftijdsgroepen) hanteren we de ramingen van de Provincie. Kortom, allemaal belangrijke informatie over ontwikkelingen die we betrekken bij de voorbereiding van onze programmabegroting.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Inleiding
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.

Grondslagen voor de waardering
De waardering van de activa en de passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld.

Met betrekking tot de verwerking van de algemene uitkering heeft de commissie BBV een stellige uitspraak gedaan. Deze uitspraak houdt in dat in de jaarrekening de algemene uitkering wordt opgenomen conform de in het jaar laatst gepubliceerde accresmededeling, die doorgaans is opgenomen in de septembercirculaire van het boekjaar.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.
Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden en overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken.

Immateriële vaste activa
Conform de notitie grondexploitatie 2016 van de commissie BBV kunnen voorbereidingskosten die worden gemaakt in
de periode vóórdat de grondexploitatie wordt vastgesteld door de gemeenteraad, nog niet op onderhanden werk    
worden geactiveerd wanneer de betreffende BIE nog niet operationeel is. Deze kosten kunnen op basis van artikel 34 van het BBV
worden geactiveerd als immateriële vaste activa onder de volgende voorwaarden:
1. De kosten moeten passen binnen de kostensoortenlijst van het Bro; en
2. De kosten mogen maximaal 5 jaar geactiveerd blijven staan onder de immateriële vaste activa.
    Na maximaal 5 jaar moeten de kosten hebben geleid tot een actieve grondexploitatie dan wel worden afgeboekt
    ten laste van het jaarresultaat;
3. Plannen tot ontwikkeling van grond waarvoor de voorbereidingskosten worden gemaakt moeten bestuurlijke instemming hebben,
    blijkend uit een raadsbesluit of - indien gedelegeerd - een collegebesluit.

Materiële vaste activa
Investeringen met economisch nut
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven.

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut   
Investeringen met een maatschappelijk nut worden, evenals investeringen met een economisch nut, geactiveerd en over de verwachte toekomstige gebruiksduur afgeschreven. De verplichting om alle investeringen te activeren volgens de nieuwe methode geldt alleen voor investeringen die vanaf het begrotingsjaar 2017 worden gedaan.

Conform de notitie grondexploitaties 2016 van de commissie BBV zijn NIEGG en bouwgronden in   exploitatie (BIE) die per 1 januari 2016 uit exploitatie zijn genomen, op basis van een overgangsbepaling tegen de boekwaarde per 1 januari 2016 (ingangsdatum Wijzigingsbesluit) geherrubriceerd naar de materiële vaste activa. Deze overgangsbepaling heeft een looptijd van 4 jaar.
Uiterlijk 31 december 2019 zal een toets plaatvinden op de marktwaarde van deze gronden tegen de geldende bestemming op het moment van de marktwaardetoets. Wordt daarbij een duurzame waardevermindering vastgesteld, dan zal dat uiterlijk 31 december 2019 leiden tot een afwaardering van deze gronden.

Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen, leningen u/g en overige uitzettingen zijn tegen nominale waarde opgenomen. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in    mindering gebracht.

Participaties in het aandelenkapitaal van BV's of NV's zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs van de aandelen of    lagere marktwaarde. Bijdrage in activa van derden zijn opgenomen tegen het bedrag van de verstrekte bijdrage verminderd met de afschrijvingen.

Van een deelneming is krachtens artikel 1 lid d BBV sprake als de gemeente participeert in het aandelenkapitaal van een NV of BV.

Afschrijvingen
De afschrijving geschiedt onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar volgens de lineaire afschrijvingsmethode.
De afschrijving vangt aan in het jaar volgend op het jaar waarin het kapitaalgoed gereed komt of wordt aangeschaft.
De afschrijvingsduur is afgestemd op de economische levensduur.

De afschrijvingstermijnen zijn conform de Financiële Verordening 2017 welke op 08 mei 2017 is vastgesteld.

Afschrijvingen vinden plaats volgens de afschrijvingstermijnen in onderstaande tabel.

Soort activa

Afschrijvingstermijn

Gronden en terreinen

geen afschrijving

Woonruimten

variërend van 15 tot 50 jaar

Bedrijfsgebouwen

variërend van 15 tot 50 jaar

Grond-, weg- en waterbouw

variërend van 10 tot 40 jaar

Vervoermiddelen

variërend van  8 tot 20 jaar

Machines, apparaten en installaties

variërend van  3 tot 30 jaar

Overige materiële vaste activa

variërend van  5 tot 25 jaar

Aan de investeringen wordt geen rente toegerekend.

Voorraden   
De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs dan wel de    lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijpmaken) alsmede een redelijk te achten aandeel   in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten.

Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien aan onderstaande voorwaarden is voldaan:
1. Het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat.
2. De grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht.
3. De kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd).

Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet zich vooral voor indien voorraden incourant worden.   

Vlottende activa
Vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.   
De voorziening debiteuren wordt deels dynamisch (publiekrechtelijke debiteuren) en deels statisch (private debiteuren) bepaald.    
De voorziening voor debiteuren - soza wordt tot een bedrag van € 3.000 dynamisch bepaald.
Vorderingen > € 3.000 worden individueel beoordeeld.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare   verlies, met uitzondering van de voorziening uitkeringsverplichtingen voormalig personeel.
De voorziening uitkeringsverplichtingen voormalig personeel betreft de pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders. Deze voorziening is tegen de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. Hierbij zijn de sterftetabellen GBM/GBV 10-15 met rekenrente 1,577% gehanteerd.   

De onderhoudsegalisatievoorzieningen zijn gebaseerd op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen uiteen zijn gezet.   

Vaste schulden
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Vlottende passiva
Vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.   

Resultaatbepaling
Het resultaat is bepaald door het verschil tussen de opbrengsten en alle hiermee verbonden aan het verslag toe te rekenen kosten.

Het gerealiseerde resultaat wordt afzonderlijk in de balans opgenomen. De bestemming van het resultaat vindt plaats nadat de jaarrekening is vastgesteld.

Borg- en garantstellingen
Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is onder de 'Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen' het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen.   

Eigen bijdragen op grond van de WMO
Met betrekking tot de eigen bijdragen die het CAK int en aan de gemeenten afdraagt geldt op basis van de Kadernota rechtmatigheid 2017 van de commissie BBV het volgende. Gemeenten kunnen op basis van de overzichten van het CAK wel de aantallen personen, soort en omvang van de zorgverlening beoordelen met de eigen WMO-administratie. Probleempunt is dat door het ontbreken van inkomensgegevens op deze overzichten de informatie over de eigen bijdrage ontoereikend is om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat door de gemeenten geen zekerheden over omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen als gevolg van het niet kunnen vaststellen van de juistheid op persoonsniveau, zoals hiervoor is toegelicht.

BALANS (bedragen x € 1.000)

ACTIVA

31-12-2018

31-12-2017

PASSIVA

31-12-2018

31-12-2017

Vaste activa

Vaste passiva

Immateriële vaste activa

1.962

1.170

Eigen vermogen

92.188

96.254

- Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

1.962

1.170

- Algemene reserves

23.210

16.560

- Bestemmingsreserves

68.758

77.208

- Gerealiseerde resultaat

220

2.486

Materiële vaste activa

76.235

73.830

Voorzieningen

13.949

13.487

- Investeringen met een economisch nut

69.935

70.342

- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

3.473

2.636

- investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de

- Egalisatievoorzieningen

2.697

2.671

  kosten een heffing kan worden geheven

261

0

- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

7.779

8.180

- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

6.039

3.488

Financiële vaste activa

7.776

9.001

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar

289

2.066

- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

77

77

- Onderhandse leningen van:

- Leningen aan woningbouwcorporaties

5.231

6.346

  - binnenlandse banken en overige financiële instellingen

139

1.916

- Overige langlopende geldleningen

2.124

2.076

- Waarborgsommen

150

150

- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

344

502

Totaal vaste activa

85.973

84.001

Totaal vaste passiva

106.426

111.807

Vlottende activa

Vlottende passiva

Voorraden

16.455

18.230

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

7.130

8.405

- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

16.440

18.217

- Overige schulden

7.130

8.405

- Voorraad gereed product en handelsgoederen

15

13

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

12.581

21.435

Overlopende passiva

2.784

4.336

- De van de Europese en Nederlandse overheidsorganen ontvangen

- Vorderingen op openbare lichamen

5.659

4.481

  voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek 

- Rekening-courantverhouding met het Rijk

3.389

12.414

  bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende

2.132

3.288

- Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen

773

742

  begrotingsjaren

- Overige vorderingen

2.760

3.798

- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende

  begrotingsjaren komen

652

1.048

Liquide Middelen

411

435

- Banksaldi

411

435

Overlopende activa

920

447

- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde

  bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

920

447

Totaal vlottende activa

30.367

40.547

Totaal vlottende passiva

9.914

12.741

Totaal generaal

116.340

124.548

Totaal generaal

116.340

124.548

Bedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of

garantstellingen zijn verstrekt. (Zie toelichting balans)  niet bekend

Toelichting op de balans per 31 december 2018 (bedragen  x € 1.000)

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Specificatie immateriële vaste activa

Boekwaarde
per 31-12-2018

Boekwaarde
per 31-12-2017

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

1.962

1.170

Totaal

1.962

1.170

Verloopoverzicht 

Boekwaarde 1-1-2018

Investeringen

Desinvest

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Afwaarderingen

Boekwaarde        31-12-2018

Kosten van onderzoek en ontwikkelingvoor een bepaald actief

 1.170

 792

 0

 0

 0

 0

 1.962

Totaal

1.170

792

0

0

0

0

1.962

 Specificatie kosten van onderzoek en ontwikkeling

Werkelijk besteed t/m 2017

Werkelijk besteed in 2018

Cumulatief besteed t/m 2018

Onderzoek en ontwikkeling Aarlesche Erven

1.030

685

1.715

Onderzoek en ontwikkeling Steegsche Velden Oost fase B

140

107

247

Totaal

1.170

792

1.962

Materiële vaste activa

Specificatie materiële vaste activa

Boekwaarde 31-12-2018

Boekwaarde 31-12-2017

Overige investeringen met een economisch nut 

69.935

70.342

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

261

0

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

6.039

3.488

Totaal

76.235

73.830

De investeringen met een economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Verloopoverzicht overige investeringen met een economisch nut

Boekwaarde 
31-12-2017

Investeringen

Desinvest.

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Afwaardering

Boekwaarde 
31-12-2018

Gronden en terreinen

32.730

0

119

0

0

0

32.611

Woonruimten

1

0

0

0

0

0

1

Bedrijfsgebouwen

32.325

498

0

1.337

0

0

31.486

Grond-, weg- en waterbouw

2.975

38

0

270

0

0

2.743

Vervoermiddelen

440

18

0

83

0

0

375

Machines, apparaten en installaties

1.350

1.167

0

504

0

0

2.013

Overige materiële vaste activa

521

271

0

86

0

0

706

Totaal

70.342

1.992

119

2.280

0

0

69.935

Conform de Notitie grondexploitaties 2016 van de commissie BBV dienen de niet in exploitatie genomen gronden per 1 januari 2016 te worden omgezet naar materiële vaste activa.
Voor deze complexen is een overgangsbepaling van toepassing met een looptijd van vier jaar. Uiterlijk 31 december 2019 moet een toets plaatsvinden op de marktwaarde van deze gronden tegen de geldende bestemming op het moment van de marktwaarde toets. Wordt daarbij een duurzame waardevermindering vastgesteld, dan moet dat uiterlijk 31 december 2019 leiden tot een afwaardering van deze gronden.

De totale inbreng van gronden is als volgt te specificeren:

Aarlesche Erven
Per 1 januari 2016 bedroeg de boekwaarde € 27.128.000. Mutaties op deze boekwaarde worden binnen de overgangsperiode verantwoord onder immateriële vaste activa.
Volgens de huidige projectplanning wordt grondexploitatie Aarlesche Erven op 17-6-2019 aan de raad ter vaststelling aangeboden (gelijktijdig met het bestemmingsplan).

Steegsche Velden Oost fase B
Per 1 januari 2016 bedroeg de boekwaarde € 1.773.000. Mutaties op deze boekwaarde worden binnen de overgangsperiode verantwoord onder immateriële vaste activa. Het streven is om voor Steegsche Velden Oost fase B vóór 31 december 2019 een grondexploitatiecomplex inclusief een grondexploitatie vast te stellen.

Belangrijke investeringen met een economisch nut

Beschikbaar gesteld krediet

Werkelijk besteed
in 2018

Cumulatief besteed t/m 2018

Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen

368

226

321

Diverse aanpassingen raadszaal

129

114

114

Vervangen bureaus gemeentehuis

126

126

126

Automatiseringsprojecten

1.480

852

852

Totaal

2.103

1.318

1.413

Specificatie desinvesteringen met een economisch nut:

verkoop perceel grond aan de Klaverhoekseweg

119

De investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Verloopoverzicht investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Boekwaarde 31-12-2017

Investeringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Boekwaarde 31-12-2018

Grond-, weg- en waterbouw

0

1.271

0

1.271

0

Overige materiële vaste activa

0

261

0

0

261

Totaal 

0

1.532

0

1.271

261

De bijdragen van derden betreft de rioolheffing.
De investering in overige materiële activa betreft aanpassingen in de afvalinzameling PMD/restafval. De dekking vindt plaats uit de afvalstoffenheffing.

Specificatie investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Beschikbaar gesteld krediet

Werkelijk besteed in 2018

Cumulatief besteed t/m 2018

Riolering Nazarethstraat

813

127

831

Bergingscapaciteit visvijver De Leemkuilen

280

146

302

Relinen riolering Leeuwerik/Salderes

235

83

199

Reconstructie Secr. Janssenstraat e.o.

520

383

383

Renovatie Oirschotseweg

381

252

252

Reinigen en inspecteren riolering 2018

100

92

92

Herstel rioolontvangstputten de Wilg

15

4

4

Nieuw afsluiterput Trekzaag

57

7

7

Herstel riolering Industrieweg

31

31

31

Herstel riolering zwembad

25

18

18

Herstel riolering Kantonnier/Wilhelminapark

300

119

119

Riolering Schutboomweg

12

9

9

Aaanpassingen afvalinzameling pmd/restafval

490

261

261

Totaal 

3.259

1.532

2.508

Verloopoverzicht investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

Boekwaarde 31-12-2017

Investeringen

Desinvest.

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Boekwaarde 31-12-2018

Grond-, weg- en waterbouw tot en met 2016

492

0

0

44

0

448

Overige materiële vaste activa tot en met 2016

14

0

0

3

0

11

Grond-, weg- en waterbouw vanaf 2017

2.982

3.631

0

2

1.231

5.380

Machines, apparaten en installaties vanaf 2017

0

200

0

0

0

200

Totaal

3.488

3.831

0

49

1.231

6.039

De investering in de openbare ruimte met maatschappelijk nut is een rechtstreeks gevolg van een wijziging in het BBV (Besluit Begroting Verantwoording).
Deze wijziging houdt in dat alle investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut moeten worden geactiveerd. Voorheen bestond de mogelijkheid om deze investeringen rechtstreeks ten laste van de reserve te brengen.

Belangrijke investeringen

Beschikbaar gesteld krediet

Werkelijk besteed
in 2018

Cumulatief besteed t/m 2018

Reconstructie Secr Janssenstraat e.o.

780

579

623

Infrastructuur De Vleut

2.304

1.126

1.202

Fietspaden De Maas/Dieze

738

387

640

Openbare verlichting 2018 

825

655

655

Totaal

4.647

2.747

3.120

Het restant van de investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut bestaat uit de reconstructie van diverse wegen waaronder de NCB-weg, de Driehoekweg en de Schutboomweg. Verder is er geïnvesteerd in het vervangen van de verkeersregelinstallaties aan de Eindhovenseweg/Ploegstraat en de Mecklenburgweg/Ringweg.

De bijdragen van derden bestaat uit een bijdrage van  de provincie Noord-Brabant voor de realisatie van de reconstructie van de Nazarethstraat.
Voor de realisatie van de infrastructuur De Vleut en de realisatie van de slowlane is een bijdrage van het SRE ontvangen.

Financiële vaste activa

Verloopoverzicht

Boekwaarde 31-12-2017

Investeringen

Desinvest.

Aflossingen

Boekwaarde 31-12-2018

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

77

0

0

0

77

Leningen aan woningbouwcorporaties

6.346

0

0

1.115

5.231

Overige langlopende geldleningen

2.076

340

0

292

2.124

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar

502

0

0

158

344

Totaal

9.001

340

0

1.565

7.776

De deelnemingen betreffen aandelen in Brainport BV en aandelen NV BNG.
De investeringen in overige langlopende geldleningen bestaan uit verstrekte startersleningen voor € 238.000, verstrekte leningen zonnepanelenproject voor € 85.000 en een verstrekte lening aan het Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties voor € 17.000.

Vlottende Activa
Voorraden

 Specificatie

Boekwaarde 31-12-2017

Boekwaarde 31-12-2018

Grond- en hulpstoffen, gespecificeerd naar:

 - strategische gronden (MVA)

0

0

 - voorziening afwaardering boekwaarden

0

0

0

0

 - niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG)

0

0

 - voorziening geraamde verliezen

0

0

0

0

Onderhanden werk gespecificeerd naar:

 - Bouwgrond in exploitatie (BIE)

36.308

34.488

 - Voorziening geraamde verliezen

-18.091

-18.048

18.217

16.440

Voorraad gereed product en handelsgoederen

13

15

Vooruitbetalingen

0

0

Totaal

18.230

16.455

Bouwgrond in exploitatie (BIE)

Verloopoverzicht

Boekwaarde 31-12-2017

Voorziening 31-12-2017

Balanswaarde 31-12-2017

Investeringen incl. oprenting

Opbrengsten

Winst uitname

Boekwaarde 31-12-2018

Voorziening 31-12-2018

Balanswaarde
31-12-2018

Schutboom

-452

0

-452

359

-4

21

-68

0

-68

Broekstraat

34

0

34

17

295

46

-198

0

-198

Molenstraat

-39

0

-39

92

0

0

53

-537

-484

Dijkstraten

26.031

-11.866

14.165

745

1.183

0

25.593

-10.958

14.635

Steegsche Velden Oost fase A

5.776

-2.561

3.215

348

2.104

0

4.020

-2.627

1.393

Centrumplan

4.958

-3.664

1.294

130

0

0

5.088

-3.926

1.162

Totaal

36.308

-18.091

18.217

1.691

3.578

67

34.488

-18.048

16.440

Onderstaande tabel is een prospectie van de nog te maken kosten en opbrengsten van de bovenstaande BIE's:

Nog te maken kosten (nominaal)

17.196

Kostenstijging

1.296

Rente

2

Nog te maken kosten (eindwaarde)

18.494

Nog te maken opbrengsten (nominaal)

30.938

Opbrengstenstijging

1.600

Nog te maken opbrengsten (eindwaarde)

32.538

Nadelig resultaat (eindwaarde)

-20.443

Nadelig resultaat (NCW)

-18.044

Geactualiseerde grondexploitatie - gehanteerde parameters:

- Rente (conform BBV)

0,00% per jaar

- Kostenstijging: 2019 t/m 2021

3,00% per jaar

- Kostenstijging: 2022 en volgende jaren

2,00% per jaar

- Opbrengstenstijging: 2020 t/m 2021

3,00% per jaar

- Opbrengstenstijging: 2022 en volgende jaren

2,00% per jaar

- Disconteringsvoet (conform BBV)

2,00% per jaar

De waardering van de gronden in exploitatie per 31 december 2018 is gebaseerd op de geactualiseerde grondexploitaties per 1 januari 2019 en de uitkomsten van de door de gemeente uitgevoerde risicoanalyses. Dit betreft de beste inschatting op dit moment die omgeven is door de nodige risico's, aannames en veronderstellingen die periodiek (jaarlijks) worden herzien. Deze periodieke herziening kan - mede gezien de afhankelijkheid van de marktomstandigheden - leiden tot een aangepaste waardering van de gronden in exploitatie en de hiermee samenhangende voorziening voor verlieslatende grondexploitaties.

Schutboom
Plan Schutboom is nagenoeg voltooid. Alle uit te geven bouwkavels zijn inmiddels verkocht.
De nog uit te voeren fysieke werkzaamheden bestaan uit het woonrijp maken van delen van het plan. In 2018 wordt een tussentijdse winst genomen van € 21.246 (op basis van de voorgeschreven POC-methode). Daarmee komt de reeds genomen winst op een bedrag van € 3.122.246 en resteert nog een geprognosticeerde winst van € 97 (NCW per 1-1-2019). Naar verwachting kan de grex Schutboom per 31-12-2019 worden afgesloten.

Broekstraat
Plan Broekstraat is nagenoeg voltooid. Alle uit te geven bouwkavels zijn inmiddels verkocht. De nog uit te voeren fysieke werkzaamheden bestaan uit het woonrijp maken van delen van het plan. In 2018 wordt een tussentijdse winst genomen van € 46.311 (op basis van de voorgeschreven POC-methode). Daarmee komt de reeds genomen winst op een bedrag van € 1.551.311 en resteert nog een geprognosticeerde winst van € 3.132 (NCW per 1-1-2019). Naar verwachting kan de grex Broekstraat per 31-12-2019 worden afgesloten.

Molenstraat
Ten opzichte van de voorgaande grondexploitatie (versie jaarrekening 2017) is het parkeerterrein P&R dat gelegen is aan de noordwestzijde van het plangebied uit de grondexploitatie gehaald. Op korte termijn is er geen zicht op ontwikkeling van dit gebied. Daarmee is het plangebied 4,275 m2 kleiner geworden. De kosten en opbrengsten met betrekking tot dit gebied zijn uit de grondexploitatie gehaald. De grond kan later worden toegevoegd in de ontwikkeling van het stationsgebied. In feite gaat het zodoende om een verschuiving van de kosten en opbrengsten tussen projecten. In de grondexploitatie wordt nu nog rekening gehouden met de uitgifte van 2 bouwkavels. In de geactualiseerde grondexploitatie wordt een nadelig saldo geraamd van € 537.143 (NCW per 1-1-2019). Conform BBV is hiervoor een voorziening getroffen.

Dijkstraten
In plan Dijkstraten zijn in 2018 19 kavels verkocht. Het plan is verdeeld in 5 fasen, waarvan fase 1 en 2 inmiddels gereed zijn. Het plan heeft nog een looptijd tot en met 2026. In de geactualiseerde grondexploitatie wordt een nadelig saldo geraamd van € 10.957.859 (NCW per 1-1-2019). Conform BBV is hiervoor een voorziening getroffen.

Steegsche Velden Oost fase A
In plan Steegsche Velden Oost fase A zijn in 2018 16 kavels verkocht. Het plan is nagenoeg helemaal bouwrijp gemaakt. Er moeten nog 29 kavels worden verkocht. Daarnaast worden nog kosten geraamd voor het woonrijp maken. Het plan heeft nog een looptijd tot en met 2021. In de geactualiseerde grondexploitatie wordt een nadelig saldo geraamd van € 2.626.923 (NCW per 1-1-2019). Conform BBV is hiervoor een voorziening getroffen.

Centrumplan
In 2018 is met een projectontwikkelaar een overeenkomst geloten over de realisatie van een horecagelegenheid, commerciële ruimte en maximaal 12 appartementen. De grondverkoop moet nog notarieel worden afgewikkeld. Daarnaast is een 'verkoop onder voorwaarden' in voorbereiding voor een tweede ontwikkelvlek. Vervolgens kan het resterende gebied woonrijp worden gemaakt. Het plan heeft een looptijd tot en met 2022. In de geactualiseerde grondexploitatie wordt een nadelig saldo geraamd van € 3.925.802 (NCW per 1-1-2019). Conform BBV is hiervoor een voorziening getroffen.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Verloopoverzicht

Nominale waarde

Voorziening oninbaarheid

Boekwaarde 31-12-2018

Boekwaarde 31-12-2017

Vorderingen op openbare lichamen

5.659

0

5.659

4.481

Rekening-courant verhoudingen met het Rijk

3.389

0

3.389

12.414

Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen

773

0

773

742

Overige vorderingen:

Debiteuren

1.447

285

1.162

2.586

Kosten verhaal derden

662

0

662

482

Overige

936

0

936

730

Totaal

12.866

285

12.581

21.435

Vorderingen op openbare lichamen
Dit betreft met name de afwikkeling van het BTW compensatiefonds 2018 voor € 4.508.926.

Rekening-courant verhoudingen met het Rijk
De Wet Schatkistbankieren verplicht openbare lichamen om hun overtollige middelen aan te houden in ’s Rijks schatkist (met uitzondering van een drempelbedrag).
Het drempelbedrag voor gemeente Best bedraagt in 2018 € 548.000 (gemiddeld per kwartaal).

De gemeente Best heeft gemiddeld per kwartaal de volgende bedragen op dagbasis buiten ‘s Rijks schatkist gehouden:

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten schatkist Rijk aangehouden middelen

470

423

421

424

Ruimte onder het drempelbedrag

78

125

127

124

Overschrijding van het drempelbedrag

0

0

0

0

Specificatie debiteuren

Nominale waarde

Voorziening oninbaarheid

Boekwaarde 31-12-2018

Boekwaarde 31-12-2017

Debiteuren Sociale Zaken

727

199

528

758

Debiteuren overige

720

86

634

1.828

Totaal

1.447

285

1.162

2.586

Overlopende activa

Specificatie overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

Boekwaarde 31-12-2018

Boekwaarde 31-12-2017

 - Vooruitbetaalde bijdrage Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant

326

311

 - Vooruitbetaalde automatiseringskosten

284

0

 - Overige

310

136

Totaal

920

447

Passiva

Vaste Passiva

Eigen vermogen

Verloopoverzicht reserves

Boekwaarde 31-12-2017

Toevoeging

Onttrekking

Bestemming resultaat vorig boekjaar

Vermindering ter dekking van afschrijvingen

Boekwaarde 31-12-2018

Algemene reserves

Vrije algemene reserve

16.560

9.553

4.999

2.096

0

23.210

Totaal algemene reserves

16.560

9.553

4.999

2.096

0

23.210

Bestemmingsreserves

Egalisatiereserve afvalverwijdering

300

0

0

390

0

690

Algemeen culturele reserve

273

0

2

0

0

271

Reserve sociaal domein

1.418

0

303

0

0

1.115

Reserve gevolgen reorganisatie

380

0

74

0

0

306

Reserve ICT

1.476

510

424

0

0

1.562

Reserve buitensportaccommodatie

1.461

150

15

0

0

1.596

Reserve wegbeheer

16.284

503

4

0

0

16.783

Reserve speelelementen

623

50

0

0

0

673

Reserve groen

1.603

100

0

0

0

1.703

Risicoreserve grondexploitaties

27.100

1.349

6.610

0

0

21.839

Dekkingsreserves

26.290

112

2.932

0

1.250

22.220

Totaal bestemmingsreserves

77.208

2.774

10.364

390

1.250

68.758

Totaal reserves

93.768

12.327

15.363

2.486

1.250

91.968

In onderstaand overzicht wordt per reserve het doel van de reserve beschreven.

Reserve 

  Doel van de reserve

Status reserve
per 31-12-2018

Algemene reserves

Vrije algemene reserve

Algemeen dekkingsmiddel voor incidentele uitgaven 

gehandhaafd

Bestemmingsreserves

Egalisatiereserve afvalverwijdering

Ongewenste schommelingen opvangen in het tarief afvalstoffenheffing 

gehandhaafd

Algemeen culturele reserve

Aankoop kunst, wijkaankleding in openbare ruimte en subsidiëring incidentele culturele activiteiten

gehandhaafd

Reserve sociaal domein

Opvangen van risico's binnen het sociaal domein

gehandhaafd

Reserve gevolgen reorganisatie

Afzonderen financiële gevolgen van reorganisatie; dekking garantiesalarissen 

gehandhaafd

Reserve ICT

Tegengaan van schommelingen in de raming van baten en lasten vanwege investeringen in hardware/software

gehandhaafd

Reserve buitensportaccommodatie

In stand houden, vervangen en renoveren van buitensportaccommodaties 

gehandhaafd

Reserve wegbeheer

Opvangen van fluctuaties in exploitatiekosten met betrekking tot wegbeheer 

gehandhaafd

Reserve speelelementen

Opvangen van fluctuaties in exploitatiekosten met betrekking tot speelelementen 

gehandhaafd

Reserve groen

Opvangen van fluctuaties in exploitatiekosten met betrekking tot vervanging openbaar groen 

gehandhaafd

Risicoreserve grondexploitaties

Weerstandsvermogen waarmee risico's in de grondexloitaties worden afgedekt 

gehandhaafd

Dekkingsreserves

Het activeren van investeringen die worden gedekt uit een reserve, waarvoor dat verplicht is op grond

gehandhaafd

van het BBV. Lasten van de investering worden op deze wijze over de verwachte levensduur verspreid

Belangrijkste mutaties per reserve

Mutatie

Bedrag

Omschrijving mutatie

Vrije algemene reserve

Toevoeging:

2.096

storting vanuit saldo 2017

6.610

storting ten laste van de risicoreserve grondexploitaties

1.074

storting overschot dekkingsreserve Bestwijzer aankoop

547

storting overschot dekkingsreserve Bestwijzer bouwkundig

1.083

storting overschot dekkingsreserve jongerencentrum

Onttrekking:

1.733

onttrekking overherveling van 2017 naar 2018 3e financiële rapportage 2017

820

onttrekking ten gunste van de grondexploitatie (BBV-wijziging 2017 - 2021)

786

onttrekking ten gunste van voorziening uitkeringsverplichting voormalig personeel

1.239

onttrekking ten gunste van de risicoreserve grondexploitaties

Egalisatiereserve afvalverwijdering

Toevoeging:

390

storting vanuit saldo 2017

Reserve sociaal domein

Onttrekking:

183

onttrekking tijdelijke uitbreiding jeugd/wmo/applicatiebeheer

Reserve gevolgen reorganisatie

Onttrekking:

74

uitkering garantiesalarissen

Reserve ICT

Toevoeging:

510

storting ten laste van exploitatie

Onttrekking:

424

onttrekking ten behoeve van de verbetering van de automatisering

Reserve buitensportaccommodatie

Toevoeging:

150

storting ten laste van exploitatie

Reserve wegbeheer

Toevoeging:

504

storting ten laste van exploitatie

Reserve speelelementen

Toevoeging:

50

storting ten laste van exploitatie

Reserve groen

Toevoeging:

100

storting ten laste van exploitatie

Risicoreserve grondexploitaties

Toevoeging:

1.239

storting vanuit vrije algemene reserve

Onttrekking:

6.610

onttrekking ten gunste van de vrije algemene reserve

Dekkingsreserves

Toevoeging:

80

storting in dekkingsreserve openbare ruimte

Onttrekking:

1.074

onttrekking t.g.v. vrije algemene reserve; overschot dekkingsreserve Bestwijzer aankoop

547

onttrekking t.g.v. vrije algemene reserve; overschot dekkingsreserve Bestwijzer bouwkundig

1.083

onttrekking t.g.v. vrije algemene reserve; overschot dekkingsreserve jongerencentrum

1.478

afschrijvingen op activa 2018

Voorzieningen

Verloopoverzicht

Boekwaarde 31-12-2017

Toevoeging

Vrijval 

Onttrekking

Boekwaarde 31-12-2018

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

Voorziening uitkeringsverplichtingen voormalig personeel

2.636

1.075

0

238

3.473

Egalisatievoorzieningen

Voorziening gemeentelijke gebouwen

2.671

246

220

0

2.697

Van derden verkregen middelen die specifiek

besteed moeten worden

Voorziening rioolbeheer 

8.180

863

0

1.264

7.779

Totaal

13.487

2.184

220

1.502

13.949

Doel van de voorzieningen

Voorzieningen voor verplichtingen,

verliezen en risico's

Voorziening uitkeringsverplichtingen

Opvangen van fluctuaties in uitkeringsverplichtingen voormalig personeel

voormalig personeel

Dekking uitkeringen aan gewezen burgemeesters/wethouders

Egalisatievoorzienigen

Voorziening gemeentelijke gebouwen

Opvangen van fluctuaties in onderhoud van de gemeentelijke gebouwen

Van derden verkregen middelen die

specifiek besteed moeten worden

Voorziening rioolbeheer

Betreft spaardeel voor vervangingsinvesteringen; opvangen fluctuaties in exploitatiekosten met betrekking tot

rioolbeheer

Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar

Verloopoverzicht

Boekwaarde 31-12-2017

Vermeerdering 

Aflossingen

Boekwaarde 31-12-2018

Onderhandse leningen

1.916

0

1.777

139

Waarborgsommen

150

0

0

150

Totaal

2.066

0

1.777

289

De totale rentelast voor het jaar 2018 met betrekking tot de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar bedraagt € 11.000.

Vlottende passiva

Specificatie

Boekwaarde 31-12-2018

Boekwaarde 31-12-2017

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

7.130

8.405

Overlopende passiva

2.784

4.336

Totaal

9.914

12.741

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Specificatie netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Boekwaarde  31-12-2018

Boekwaarde 31-12-2017

Crediteuren jeugd

439

620

Crediteuren overige

2.228

2.257

BTW

329

1.595

Nog te betalen salarissen personeel

845

0

Nog te betalen kosten

976

1.330

Nog te betalen aan zorgaanbieders jeugd en wmo

2.308

2.593

Overige schulden

0

6

Nog te betalen vennootschapsbelasing

5

4

Totaal

7.130

8.405

Overlopende passiva

 Specificatie overlopende passiva

Boekwaarde 31-12-2018

Boekwaarde 31-12-2017

De van de Europese en Nederlandse overheidsorganen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

2.132

3.288

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende  begrotingsjaren komen

652

1.048

Totaal

2.784

4.336

Verloopoverzicht van de van de Europese en Nederlandse overheidsorganen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

Boekwaarde 31-12-2017

Toevoegingen

Vrijgevallen bedragen

Boekwaarde 31-12-2018

Eerste hulp bij personen met verward gedrag

5

0

5

0

Vooruitontvangen subsidie Slowlane

1.118

0

92

1.026

Vooruitontvangen subsidie BOR-locaties

916

0

0

916

Vooruitontvangen subsidie De Vleut

1.249

0

1.125

124

Vooruitontvangen subsidie geluidssanering

0

61

0

61

Vooruitontvangen subsidie onderwijs achterstanden beleid

0

278

273

5

Totaal

3.288

339

1.495

2.132

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Waarborgen en garanties

Toelichting mutaties borgstellingen / gemeentegaranties per balansdatum 31-12-2018 ten opzichte van de balans per 31-12-2017:

Hieronder zijn de borgstellings- / gemeentegarantieverplichtingen opgenomen per 31 december 2018. Voor zover zich mutaties hebben voorgedaan buiten
de reguliere aflossingen worden deze toegelicht.

Het saldo van de niet uit de balans blijkende waarborgen en gemeentegaranties kan als volgt worden gespecificeerd:

A. Rechtstreekse borgstellingen door de gemeente Best*

Bedragen x € 1.000

Oorspronk. bedrag

Restantbedrag 31-12-2017

Aflossing

Restantbedrag 31-12-2018

% Borgstelling

Waarborg  31-12-2017

Waarborg  31-12-2018

Stichting Archipel (Kanidas)

3.720

2.479

134

2.345

100 %

2.479

2.345

HVO / Dellta Lloyd, tbv div medewerkers

342

310

0

310

100 %

310

310

Mixed Hockey Club Best

125

64

7

57

100 %

64

57

Stichting Abocuna

300

287

12

275

100 %

287

275

Totaal rechtstreekse borgstellingen:

4.487

3.140

153

2.987

3.140

2.987

B. Achtervangborgstellingen Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)*

Bedragen x € 1.000

Oorspronk. bedrag

Restantbedrag 31-12-2017

Aflossing  

Restantbedrag 31-12-2018

% Borgstelling 

Waarborg  31-12-2017

Waarborg  31-12-2018

Woonbedrijf (WSW43520)

14.000

9.372

885

8.487

*

9.372

8.487

Woonstichting 'Thuis (WSW26851)

10.243

3.550

624

2.926

*

3.550

2.926

Woonstichting 'Thuis (WSW34847)

3.329

2.647

72

2.575

*

2.647

2.575

Woonstichting 'Thuis (WSW35060)

858

59

59

0

*

59

0

Woonstichting 'Thuis (WSW37969)

5.033

3.809

139

3.670

*

3.809

3.670

Woonstichting 'Thuis (WSW38025)

4.000

4.000

0

4.000

*

4.000

4.000

Woonstichting 'Thuis (WSW42359)

10.000

10.000

0

10.000

*

10.000

10.000

Woonstichting 'Thuis (WSW42360)

10.000

10.000

0

10.000

*

10.000

10.000

Woonstichting 'Thuis (WSW47587)

5.000

5.000

0

1.000

*

5.000

1.000

Woonstichting 'Thuis (WSW47588)

5.000

5.000

0

1.000

*

5.000

1.000

Woonzorg Nederland (WSW42482)

2.443

1.759

98

1.661

*

1.759

1.661

Totaal achtervangborgstellingen WSW

69.906

55.196

1.877

45.319

55.196

45.319

* Toelichting achtervangborgstellingen WSW:
Bij achtervangborgstellingen via het WSW worden de schulden allereerst verhaald op de activa van de woningcorporatie die in de problemen gekomen is. Daarna wordt een aanspraak gedaan op de buffers van het WSW. Deze buffers worden door de erkende kredietwaardigheidsbeoordelaars Moody's en S&P als uitstekend gekwalificeerd. Dit blijkt uit de hoogst mogelijke kredietwaardigheidsbeoordeling die het WSW heeft gehad (AAA). Op de buffers van het WSW is tot dusverre nooit een beroep gedaan. Eind 2018 hebben we de jaarstukken 2018 ontvangen van het WSW. Hieruit bleek dat de buffers van het WSW zijn gehalveerd. De resterende buffers zijn nog boven het vereiste minimumniveau van € 203 miljoen. Bovendien heeft het WSW nog mogelijkheden om het bufferniveau aan te vullen tot het vereiste minimum, mocht het daaronder komen. De aangetaste financiële positie van het WSW is inmiddels onder de aandacht van de VNG. Voor zover nu bekend neemt de gemeente Rotterdam het voortouw om dit te onderzoeken en komen zij met een advies aan de VNG / de commissie Bbv.

C. Achtervangborgstelling in het kader van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)*

Bedragen x € 1.000

Oorspronk.bedrag

Restantbedrag 31-12-2017

Aflossing

Restantbedrag 31-12-2018

% Borgstelling 

Waarborg  31-12-2017

Waarborg 31-12-2018

Borgstellingen NHG t/m 2010, aandeel Best

 niet bekend

 138.000

 nog niet bekend

 info juli 2019**

 *

 138.000

 info juli 2019**

* Toelichting achtervangborgstellingen NHG:
Tot en met 2010 was de gemeente tezamen met het rijk risicodrager bij verstrekkingen in het kader van de Nationale Hypotheek Garantie. Vanaf 2011 fungeert alleen het rijk als risicodrager. De achtervangconstructie die van toepassing is voor de gemeente Best (dus over het saldo leningen t/m 2010) werkt als volgt: allereerst worden schulden verhaald op de bezittingen van de schuldenaar en/of via een betalingsregeling. Als dit geen soelaas biedt, dan worden de buffers van de NHG aangesproken. Als de buffers van de NHG dalen onder een bepaald niveau zijn gemeente en het Rijk (ieder voor 50%) verplicht om renteloze leningen te verstrekken aan de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, die deze regeling uitvoert. De kans dat een beroep gedaan wordt op een gemeentelijke achtervang wordt minimaal geacht. De buffers van de stichting WEW worden door erkend kredietwaardigheidsbeoordelaars Moody's en Fitch voldoende geacht om de risico's op te vangen.

** De informatie over het saldo per 31-12-2018 komt in juli 2019 beschikbaar.

Eigen bijdrage op grond van de WMO
Bij het gebruikmaken van een voorziening, hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de WMO een (mogelijke) bijdrage van de aanvrager verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. De informatie van het CAK (om privacyredenen beperkt) is ontoereikend om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen op grond van de WMO geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat gemeenten geen zekerheden omtrent de omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen verkrijgen.

Overige verplichtingen
Er zijn binnen de gemeente geen belangrijke en/of politiek-gevoelige financiële verplichtingen aanwezig. De gemeente heeft inspannings- en resultaatverplichtingen op zich genomen voor het opleveren van percelen voor 930 woningen. Deze verplichting is verwerkt in de planopzet en risico-analyse voor het plan Aarlesche Erven.

Financiële gevolgen van mogelijk juridische geschillen worden meegenomen in de actualisatie van de risico's die benodigd zijn voor de berekening van het weerstandsvermogen.

ga terug