Jaarrekening 2018

Overzicht incidentele lasten en baten

INCIDENTELE LASTEN EN BATEN 2018

Omschrijving

Res.
gebied

Product

2018
realisatie

Incidentele lasten t.l.v. exploitatie

Programma 1

Uitbreiding capaciteit (tijdelijk) ondersteuning griffie

1.1

01.01

127.197

Kosten procedure nieuwe burgemeester

1.1

01.01

22.448

Kosten waarnemend burgemeester

1.1

01.02

86.930

Storting in voorziening uitk.verpl. voormalig personeel

1.1

01.02

1.074.736

Sociaal cultureel fonds

1.1

01.02

1.700

Kosten afscheid burgemeester

1.1

01.03

11.009

Regionale projecten (Internationalisering Onderwijs 2018)

1.1

01.04

20.000

1.344.020

Programma 2

Lokale veiligheidsmonitor

2.1

02.01

5.939

5.939

Programma 4

Afgewikkelde complexen

4.1

04.02

63.563

Aanleg verhardingen rondom de molen

4.1

04.02

68.025

131.588

Programma 6

Viering 200 jaar Best

6.2

06.15

10.000

Bijdrage tbv schaatsbaan

6.1

06.04

17.000

Eenmalige bijdrage exploitatietekort CultuurSpoor

6.1

06.01

16.750

NK Veldloop ambtenaren 2019

6.2

06.15

2.548

46.298

Programma 9

Nadelig saldo afvalverwijdering en -verwerking

9.1

09.01

813.996

Nadelig saldo riolering

9.2

09.07

70.173

884.169

Programma 10

Uitvoeringsprogramma structuurvisie buitengebied

21.115

Implementatie Omgevingswet 2018

27.232

Project illegaal ingebruik genomen gemeentegrond

10.1

10.01

3.960

Nadelig saldo grondexploitaties

10.1

10.11

380.733

433.040

Programma 11

Storting voorziening dubieuze debiteuren

11.1

11.08

70.256

Afrekening 2016 t/m 2018 inz uitloopperiodieken

11.1

11.08

845.075

915.331

Programma 12

Tijdelijke oplossing koelvoorzieningen

12.1

12.01

13.287

Extra inkoopexpertise Bizob

12.1

12.04

43.152

56.439

Totaal incidentele lasten tlv exploitatie

3.816.824

Incidentele lasten t.l.v. reserves

Programma 6

Recht van opstal diverse verenigingen

6.2

06.12

3.090

Kunstwerk Dijkstraten

6.1

06.04

1.829

4.919

Programma 7

Initiatieven transformatie Sociaal Domein (W13)

7.3

07.05

72.295

Tijd. uitbr. Fin. (toename adm.lasten jeugdhulp en Wmo)

7.4

07.08

55.000

Tijd. uitbreiding GW (extra inzet kwaliteit jeugd en Wmo)

7.4

07.08

60.000

Tijd. uitbreiding GW (mw applicatiebeheer sociaal domein)

7.4

07.08

68.000

255.295

Programma 11

Compensabele btw afval en riolering

11.1

11.08

191.012

191.012

Programma 12

Ondersteuning archief sociaal domein 

12

12.03

48.000

Opschonen archiefblok 2000-2009

12

12.03

24.938

72.938

Totaal incidentele lasten tlv reserves

524.164

Totaal incidentele lasten

4.340.988

Incidentele baten t.g.v. exploitatie

Programma 5

Afrekening subsidie 2016/2017 peuterarrangementen

5.1

05.07

200.391

200.391

Programma 11

Boekwinsten diverse verkopen 

11.1

11.08

52.597

52.597

Totaal incidentele baten t.g.v. exploitatie

252.988

Incidentele baten t.g.v. reserves

Programma 10

Winstafdracht bouwgrondexploitatie

10.1

10.11

110.436

110.436

Totaal incidentele baten t.g.v. reserves

110.436

Totaal incidentele baten

363.424

Saldo

4.230.552

Totaal geraamde lasten (excl. resultaat)

69.631.809

Totaal geraamde baten

65.565.009

Totaal saldo van baten en lasten

-4.066.800

Totaal incidentele lasten

4.340.988

Totaal incidentele baten

363.424

Totaal structurele lasten

65.290.821

Totaal structurele baten

65.201.585

Totaal saldo exclusief incidentele baten en lasten

-89.236

Structurele toevoegingen aan reserves

1.316.696

Structurele onttrekkingen uit reserves

2.584.227

Structurele exploitatieruimte

1.178.295

ga terug