Jaarrekening 2018

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Algemeen

Kapitaalgoederen zijn door de gemeente aangekochte en/of tot stand gebrachte objecten waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. In deze paragraaf zijn de volgende kapitaalgoederen opgenomen:

  • wegen: alle verharding, inclusief bruggen en dergelijke;
  • verkeersvoorzieningen: bebording, wegwijzers, verkeerslichtinstallaties en verkeerstellers;
  • riolering-waterketen: riolen, drukriolen, gemalen, sloten, wadi's;
  • groen: plantsoenen, bomen, bossen, vijvers en natuurterreinen;
  • speelvoorzieningen: speelplekken en speeltoestellen;
  • gebouwen: in eigendom van de gemeente zoals peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, gemeentehuis, sporthal en gymzalen;
  • openbare verlichting: straatverlichting.

Er zijn geen achterstanden in het onderhoud. Er is geen kapitaalvernietiging en hebben zich geen onveilige situaties voorgedaan.
In de hierna volgende tabel is te zien welke (beleids)kaders voor de diverse kapitaalgoederen zijn vastgesteld.

Soort kapitaalgoed

Beleidskader

Vastgesteld

Kosten 2018

Alle kapitaalgoederen

Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte

2012

3.805.000

Wegen

Wegbeheerplan 2016

2016

685.000

Verkeersvoorzieningen

Beleidsnotitie Verkeersregel-installaties

2007

121.000

Riolering

Water en Rioleringsplan 2016-2020 (WRP 2016-2020)

2016

 1.246.000

Groen

Groenbeleidsplan

2012

 1.344.000

Speelvoorzieningen

Notitie Speelruimtebeleid

2013

54.000

Gebouwen

Uitvoeringsbeleid en spelregels vastgoedbeheer

2018

220.000

Openbare verlichting

Beleidsnota Openbare Verlichting

2012

135.000

Bij het beheer van de openbare ruimte maakt de gemeente gebruik van het geautomatiseerd beheersysteem GBI (Geïntegreerd Beheer Informatiesysteem). Voor de gemeentelijke gebouwen wordt gebruik gemaakt van het vastgoedinformatiesysteem: 'GT-Axxerion'. De onderhoudswerkzaamheden van de verschillende disciplines zijn in de uitvoering integraal afgestemd.
In het ‘Kwaliteitsplan beheer openbare ruimte’ is het niveau van de onderhoudstoestand van de openbare ruimte aangegeven. Dat niveau is voor alle wijken een 6 tot 6,5. Voor de winkelgebieden Centrum, WC Heivelden en Wilhelminaplein/Koningin Julianaweg is dat een 7 tot 7,5. Het onderhoudsniveau is voor alle gebieden bereikt.

Speerpunten

Beheer en onderhoud van de gemeentelijke kapitaalgoederen behoort tot de (dagelijkse) kernactiviteiten van de gemeente.

Werkzaamheden die (politiek) interessant zijn om te vermelden of blikvangers, waar inwoners  mee zijn geconfronteerd in 2018 (niet uitputtend):

  • groot onderhoud diverse (asfalt)wegen (o.a. Secr. L Jansenstraat, Trompstraat) en fietspaden (o.a. Willem de Zwijgerweg);
  • diverse onder- en bovengrondse werken in het kader van ontwikkeling/aanleg Dijkstraten, Steegsche Velden en Schutboom;
  • diverse inrichtings- en rioleringswerkzaamheden in het centrumgebied.

Het college heeft de notitie 'Uitvoeringsbeleid en spelregels vastgoedbeheer gemeente Best' vastgesteld. Er is overeenstemming bereikt over de verkoop van de voormalige schoolwoningen aan de Zweefheuvel. En voor sportverenigingen met een eigen gebouw (kantine) op gemeentegrond is een recht van opstal gevestigd.

Financiële consequenties

De kosten per kapitaalgoed zijn in onderstaand diagram in € weergegeven.

ga terug