Jaarrekening 2018

Integrale veiligheid

Beleid Integrale veiligheid

Wat wilden we bereiken

Effect indicator

Streven

Resultaat over 2018

Bron

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2018 ?

Inwoners verblijven in een veilige leefomgeving
(Beleidsakkoord 2014-2018)

Oordeel inwoners over de veiligheid van de eigen woonomgeving

≥7,3* in 2021; gegevens 1x per 4 jaar beschikbaar.

*dit cijfer betreft het resultaat van  veiligheidsmonitoring2013.

2018 : cijfers beschikbaar in 2021
2017 :  7,4
2013 :  7,3

Veiligheidsmonitor

  • Veilige woonomgeving is aangepakt met het vastgestelde Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2017-2018. De focus lag op nieuwe thema's zoals een sluitende ketenaanpak verwarde personen, radicalisering en het voorkomen en beperken van maatschappelijke spanningen bij het huisvesten van statushouders.
  • Toezicht en handhaven is uitgevoerd volgens het Uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving 2018. De focus van de BOA's en toezichthouders lag op de wijk Naastenbest, jeugd, illegale bewoning industrieterreinen door arbeidsmigranten, openbare ruimte, donkere dagen project en buitengebied.

Oordeel inwoners over de leefbaarheid in de buurt

≥7,6* in 2021 gegevens 1x per 4 jaar beschikbaar

*dit cijfer betreft resultaat van  veiligheidsmonitoring2013.

2018 : cijfers beschikbaar in 2021
2017: 7,6
2013: 7,6

Veiligheidsmonitor

  • Leefbaarheid pakten we aan met het Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2017-2018.

De eerder ingezette acties in de wijk Naastenbest zijn gecontinueerd. Dit gold ook voor de fysieke en sociale veiligheidsmaatregelen rondom 'onveilige plekken '(centrum/station en omgeving en/of in de nabijheid van jeugdgroepen).

  • Toezicht en handhaven is uitgevoerd volgens het Uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving 2017. De focus van de BOA's en toezichthouders lag op de wijk Naastenbest, jeugd, Wet op Kinderopvang, handhaving fietsen station en omgeving, openbare ruimte en de begeleiding van Baetsen bij inzameling afval.

Aantal problematische jeugdgroepen

0 in 2018

2018 : 1
2017 : 1
2016 : 0
2015 : 2

Groepsscan plus eigen bevindingen

Jeugdgroepen zijn aangepakt volgens de systematiek 'Jeugdgroepen in beeld' zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2017-2018. Idealiter streven we naar nul. Het bestaan van één groep vormt geen aanleiding tot koerswijziging.

Aantal harde kern jongeren

0

Geen cijfers aangeleverd

Korps Landelijke Politie Diensten

Er worden geen cijfers aangedragen door de KLPD. De persoonsgerichte aanpak(PGA) in algemene zin is uitgevoerd en blijft bestaan.

Verwijzingen Halt

12 in 2018
per 1000 jongeren

2018 :          (26)*
2017 :  7,62  (19)
2016 : 14,83 (37)
2015 : 12,62
De cijfers tussen haakjes zijn  de absolute getallen.
*aantal jongeren tussen 12-17 jaar nog niet bekend

Bureau Halt

In 2018 zijn er 45 voorlichtingen JHEK en 25 voorlichtingen over vuurwerk gegeven op zowel Basis onderwijs als Voortgezet onderwijs. Er is 55 uur besteed aan het project ‘like me online’. 16 uur advies en info en 104 uur flexibel budget (onder andere netwerkoverleggen).

Aantal  woninginbraken

<10% t.o.v. 2014*

*1e kwartaal 2019 wordt nieuwe indicator bepaald voor De Kempen / Best en in UVP opgenomen

2018 : 70
2017 : 69
2016 : 50
2015 : 81
2014 :125

Jaarverslag  politie

Woninginbraken pakten we aan op grond van het Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2017-2018. Voorbeelden zijn preventiemaatregelen zoals de inzet van een toolkit woninginbraken en het geven van voorlichting. Er is geen verklaring voor de lichte stijging van woninginbraken.

Verplichte indicator:
Aantal diefstallen uit woning

2,8 in 2018
per 1000 inwoners

2018 : 2,4
2017 : 2,4
2016 : 1,7
2015 : 2,8

CBS/Jaarverslag  politie

Aantal aangepakte criminele samenwer-kingsverbanden (CSV) basisteam De Kempen

33 in 2018*

*Streven wordt in begroting 2020 bijgesteld

2018 : 113
2017 : 150
2016 : 80

Openbaar Ministerie

Aanpak CSV's zijn op eenheidsniveau Oost-Brabant aangepakt met alle relevante ketenpartners in veiligheid, aangestuurd vanuit de gezagsdriehoek, bestaande uit burgemeesters, gebiedsofficier van het Openbaar Ministerie en de teamchef politie inclusief Belastingdienst. In Kempenverband (acht gemeenten) leverden we een bijdrage die niet expliciet in cijfers is uit te drukken.

Aantal ondermijningsdossiers / casussen in behandeling op lokaal niveau

3 in 2018
(Maximaal 3 dossiers (gelijktijdig) oppakken op jaarbasis, zijn zeer arbeidsintensieve dossiers)

2018 : 4
2017 : 4
2016 : 3
2015 : -

Gemeente Best

Lokale ondermijningsdossiers of casussen zijn in samenwerking met alle relevante ketenpartners in veiligheid aangepakt.
Regionale afspraken en capaciteit liggen ten grondslag aan het streven. We slaagden erin vier dossiers op te pakken. Dit is boven het genoemde streven.

Aantal winkeldiefstallen

1,7 in 2018
per 1000 inwoners

2018 : 2,7 (82)
2017 : 2,3 (67)
2016 : 3,0 (89)
2015 : 1,7 (51)
Tussen haakjes staan de absolute getallen

CBS/Jaarverslag  politie

Preventieve maatregelen zoals het donkere dagen offensief zijn uitgevoerd. De toename is ontstaan door de vestiging en sterke controle van een groot concern.

Aantal geweldsmisdrijven

4,8 in 2018
per 1000 inwoners

2018 : 2,2  (67)
2017 : 3,4 (100)
2016 : 3,6 (109)
2015 : 4,9 (128)

CBS/Jaarverslag  politie

Voor het tegengaan van geweld is ingezet op preventie. Door de BOA's is samen met de politie extra inzet gepleegd. Onder andere bij evenementen en bij de uitgaansgelegenheden.

Aantal vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

5,0 in 2018
per 1000 inwoners

2018 : 3,7 (110)
2017 : 4,2 (123)
2016 : 3,4 (102)
2015 : 5,1 (146)

CBS/jaarverslag politie

We hielden nadrukkelijk toezicht door de BOA's in de openbare ruimte om vernielingen en beschadigingen te voorkomen.

Aantal voorlichtings-bijeenkomsten brandveiligheid bij doelgroep 65+

 ≥ 4 in 2018

2018 : 4
2017 : 2
2016 : 4
2015 : 4

Toekomstvisie brandweerzorg

Gezamenlijk met de VeiligheidsRegio Brabant-Zuidoost (VRBZO) is uitvoering geven aan de taak Brandveilig Leven door:
       - beleidsmatige inbreng
       - voorlichtingsbijeenkomsten
Voorlichtingsbijeenkomsten zijn gehouden voor de doelgroep 65+. Daarnaast is ook voorlichting gehouden aan de directie omgeving na woningbrand.

Een goede openbare orde en veiligheid
(Algemene Plaatselijke Verordening en  Bijzondere Wetten)

Aantal van rechtswege verleende (omgevings-) vergunningen (APV-deel)

0
(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2018

2018: 0
2017: 0
2016: 0
2015 :0

Squit XO

Alle ingekomen aanvragen en meldingen handelden we binnen de wettelijke termijnen af.