Jaarrekening 2018

Economische zaken

Financiën Economische zaken

Rekening 2017

Vastgestelde Begroting 2018

Gewijzigde Begroting

Rekening 2018

Lasten

742

751

805

875

Baten

489

365

466

467

Stortingen in de reserves

Bijdragen uit de reserves

21

21

16

16

Saldo na bestemming

233

365

322

392

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2018 ?

Lasten
In het resultaatgebied Economische zaken zijn de lasten € 70.000 hoger.Exclusief loonkosten zijn de lasten € 80.000 hoger.

Het belangrijkste verschil:

  • Extra uitgaven zoals onderhoud, aanpassingen en advieswerkzaamheden voor niet zijnde grondexploitatie-

      en bestemmingsplannen (€ 63.000 nadelig)

De loonkosten zijn € 10.000 lager. Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.

Baten

In het resultaatgebied Economische zaken zijn er bij de baten geen noemenswaardige verschillen.