Jaarrekening 2018

Sociaal Domein

Beleid Jeugd

Wat wilden we bereiken ?

Effect indicator

Streven

Resultaat over 2018

Bron

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2018 ?

Jeugdigen ervaren zo min mogelijk problemen bij het opgroeien en ouders/verzorgers bij het opvoeden.

(Beleidsplan jeugd 2015-2018 en
Nota maatschappelijke ondersteuning en zorg 2017 t/m 2020).

% jeugdigen met jeugdhulp ten opzichte van alle jeugdigen 0-18 jaar

< 9,7 % in 2018

2018: 9,7% (Q1 en Q2 2018)
2017:  8,7%
2016 : 8,0%
2015 : 7,1%

CBS - Statline Kerncijfers over jeugdzorg

Dit onderdeel gaat over preventie. De gemeente Best droeg hiervoor in 2018 volledige verantwoordelijkheid.

 • De subsidietender preventief jeugdbeleid is ingezet om meer vernieuwing, meer samenwerkingen (en minder overlap) in het aanbod te creëren, met een betere effectiviteitsmeting.
  De gunning aan Lumens betekent dat zij per 1 januari 2019 het preventieve jeugdbeleid in Best verzorgen. Aandachtspunten uit het uitvoeringsprogramma jeugd 2017-2018 zijn in dit aanbod verwerkt. Zoals de uitbreiding van het aanbod op het gebied van echtscheiding, aanbod op het gebied van social media, betrokkenheid sport- en culturele organisaties in signalering.
 • Ter ontwikkeling van een 'stappenplan vroegsignalering opgroei- en opvoedproblemen' startten we het project 'Samen voor preventie' op. In samenwerking met onderwijs, kinderopvang en zorgaanbieders, kijken we naar de stappen in het preventieve veld. Hierbij staat centrale verduidelijking van een ieders rol voorop: wie is wanneer aan zet?
  Deze handreiking moet leiden tot een betere samenwerking tussen partijen. Hierdoor is het pad naar de normale situatie duidelijker en voorkomen we opschaling naar zwaardere zorg.
 • Voorlichten van vrijwilligers over vroegsignalering is in 2018 niet opgepakt, omdat de aanwezige capaciteit voor bovengenoemde onderwerpen is ingezet.

Acties uit de nota Maatschappelijke Ondersteuning & Zorg zijn uitgevoerd, zoals:

 • Integreren drugs- en alcoholpreventie waar mogelijk, bijvoorbeeld via de werkgroep Laat je niet flessen.
 • Stimuleren van scholen in Best om het vignet Gezonde School te behalen.
 • We startten een bewustwordingsactiviteit in het kader van gehoorschade: een bijeenkomst over geluid. (begin 2019)
 • In het kader van de evaluatie van het convenant 'Alcohol<18' voerden we in het najaar controles in het kader van de Drank- en Horeca Wet (DHW) uit bij sportverenigingen.

% ouders dat problemen ervaart (soms tot vaak) bij de opvoeding

< 35% in 2018

gegevens beschikbaar in TTR 2019

2017: 33%
2013: 36%

GGD-monitor

% 14-16 jarigen dat in de afgelopen vier weken bij minstens één gelegenheid vijf glazen alcohol of meer heeft gedronken.

<29 % in 2018

2018: 16%
2017: 26%
2016: 26%
2015: 29%

Pubercontact-moment GGD

% 14-16 jarigen dat in de afgelopen vier weken harddrugs heeft gebruikt

<0,5% in 2018

2018: 0,6% (lachgas niet bekend)
2017: 2% (waarvan 1,7 % lachgas)
2016: 1% (lachgas niet bekend)

2015: 0,4%

Pubercontact-moment GGD

% jongeren in klas 2 van het voortgezet onderwijs met een indicatie voor psychosociale problematiek

<13% in 2017/2018

2018/2019: -
2017/2018: 31%
2016/2017: 15%
(geen cijfers voorgaande schooljaren)

Digitaal Dossier JGZ

Jeugdigen met een (specialistische) hulpvraag kunnen thuis blijven wonen.
(Beleidsplan jeugd 2015-2018 )

% jeugdigen binnen de zorgvorm behandeling met verblijf ten opzichte van alle jeugdigen met een individuele voorziening

< 6 % in 2018

2018: 7,0%
2017: 7,3%
2016 : 7,4%
2015 : 7,3 %Monitor sociaal domein

Dit onderdeel gaat over jeugdhulp. De gemeente Best organiseerde dit onderdeel in 2018 samen met de regiogemeenten (21voordejeugd).

 • Er is voldoende en tijdige ambulante jeugdhulp besteld. Er waren in 2018 geen wachtlijsten, mede door snelle inzet van ambulante hulp in het OTB.
 • Door actie aan de voorkant van het behandeltraject zetten we in op reductie van behandeling met verblijf. Verblijf is enkel ingezet als geen andere behandeling passend was. Het genoemde streven haalden we niet in verband met de zorgplicht. Als de behandeling binnen een zorgvorm of pleegzorg noodzakelijk is, zetten we de zorg in.
 • We werkten aan nieuwe tarieven voor de producten in de Product Dienstencatalogus. Deze tarieven gelden vanaf 2019.
 • Er is voldoende aanbod pleegzorg ingekocht.
 • Samen met de regio Zuidoost-Brabant voerden we het actieplan uit om pleegzorg zowel kwalitatief als kwantitatief te verbeteren. Dit is gebeurd met informatiebijeenkomsten voor geïnteresseerde pleegzorgouders en informatievoorziening via scholen en advertenties.

% jeugdigen binnen de pleegzorg ten opzichte van alle jeugdigen binnen behandeling met verblijf

> 60 % in 2018

2018:  nog onbekend
2017: 49%
2016 : 57%
2015 : 53%

Monitor sociaal domein

Jeugdigen groeien op in een veilige omgeving.

(Beleidsplan jeugd 2015-2018 )

% jeugdigen tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jeugdigen 0-18 jaar

< 0,5% in 2018

2018: 0,5% (Q1 en Q2 2018)
2017:  0,6%
2016 : 0,5%
2015 : 0,6%

CBS - beleidsinformatie jeugd

Ook dit onderdeel organiseerde de gemeente Best in 2018 samen met de regiogemeenten (21voordejeugd).

 • Op regionaal niveau golden in 2018 contractafspraken met Gecertificeerde Instellingen voor voldoende uitvoeringsmogelijkheden van maatregelen jeugdbescherming en jeugdreclassering. Vanuit het OTB vonden gesprekken plaats met deze instellingen om de uitvoering in Best goed te laten verlopen.
 • Vanuit de regionale werkagenda is gewerkt aan het verbeteren van de jeugdstrafrechtketen.

% jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar)

< 0,3 % in 2018

2018 : onbekend
2017 : 0,5 %
2016 : 0,5 %
2015 : 0,3 %

CBS - beleidsinformatie jeugd

% mishandelde jeugdigen tot 18 jaar dat bij Veilig Thuis is gemeld ten opzichte van alle jeugdigen 0-18 jaar

< 0,13% in 2018

2018 : -
2017 : 0,13%
2016 : -
2015 : -
2014 : 0,13%

CBS - beleidsinformatie jeugd