Jaarrekening 2018

Cultuur, sport, recreatie en vrije tijd

Financiën Cultuur

Rekening 2017

Vastgestelde Begroting 2018

Gewijzigde Begroting

Rekening 2018

Lasten

1.487

1.451

1.437

1.391

Baten

164

141

141

143

Stortingen in de reserves

Bijdragen uit de reserves

51

8

10

10

Saldo na bestemming

1.272

1.302

1.286

1.238

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2018 ?

Lasten
In het resultaatgebied Cultuur zijn de lasten € 46.000 lager. Exclusief loonkosten zijn de lasten € 44.000 lager.

Dit verschil wordt veroorzaakt door onder andere :
Culturele activiteiten en de NK Veldloop 2019 samen € 22.752. Voorgesteld wordt om deze bij de jaarrekening over te hevelen naar 2019.

 

De loonkosten zijn € 2.000 lager. Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.

Baten

In het resultaatgebied Cultuur zijn geen noemenswaardige verschillen in de baten.