Jaarrekening 2018

Sociaal Domein

Financiën Inkomen

Rekening 2017

Vastgestelde Begroting 2018

Gewijzigde Begroting

Rekening 2018

Lasten

8.550

8.670

8.692

8.540

Baten

5.970

5.798

6.067

6.008

Stortingen in de reserves

Bijdragen uit de reserves

20

Saldo na bestemming

2.560

2.872

2.625

2.532

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2018 ?

In het resultaatgebied Inkomen zijn de per saldo de baten en lasten € 93.000 lager. Exclusief loonkosten zijn de per saldo de baten en lasten € 201.000 lager.

De belangrijkste verschillen:

  • Lagere uitgaven minimabeleid (€ 153.000 voordelig)
  • Lagere terugvorderingen met betrekking tot de bijstandsuitkering voor de doelgroep Participatiewet (€ 39.000 nadelig)
  • Hogere uitgaven loonkostensubsidie (€ 34.000 nadelig)

 De loonkosten zijn € 108.000 hoger. Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.