Jaarrekening 2018

Milieu en duurzaamheid

Financiën Milieu

Rekening 2017

Vastgestelde Begroting 2018

Gewijzigde Begroting

Rekening 2018

Lasten

3.805

4.516

4.511

4.867

Baten

3.623

3.863

3.863

4.057

Stortingen in de reserves

Bijdragen uit de reserves

144

Saldo na bestemming

38

653

648

811

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2018 ?

Lasten

In het resultaatgebied Milieu zijn de lasten € 357.000 hoger.Wegens een aanpassing voor de externe verslaggeving (BBV) is er een correctie gemaakt van
€ 762.000. Deze correctie vindt ook plaats in programma 11, waardoor deze per saldo geen effect heeft op het resultaat.
Hierdoor zijn de lasten in werkelijkheid € 1.118.000 hoger.

De belangrijkste verschillen:

  • Hogere lasten van verwerking vervuilde afvalinzameling (€ 442.000 nadelig)
  • Hogere lasten voor afvalinzameling vanwege extra ondergrondse containers en op- en overslagkosten (€ 76.000 nadelig)
  • Meer afval bij milieustraat. (€ 100.000 nadelig) Zie ook baten.
  • Hogere lasten voor projectbegeleiding en onderzoek met betrekking tot het nieuwe afval inzamelbeleid  (€ 150.000 nadelig)
  • Hogere lasten door inzameling zwerfafval. (€ 90.000 nadelig) Zie ook baten.
  • Door de extra lasten is het bedrag van compensabele BTW hoger (€ 170.000 nadelig). Dit leidt tot hogere opbrengst in programma 11.

De loonkosten zijn € 73.000 hoger. Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.

Baten

In het resultaatgebied Milieu zijn de baten € 194.000 hoger.  

De belangrijkste verschillen:

  • hogere opbrengsten van de afvalstromen (€ 140.000 voordelig)
  • vergoeding zwerfafval (€ 80.000 voordelig)
  • opbrengsten afvalstromen milieustraat (€ 50.000 voordelig)
  • lagere ontvangsten afvalstoffenheffing (€ 63.000 nadelig)